Informacje dla inwestorów

Molecure to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i funkcji RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów badawczych przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Rutgers, Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii (VIB) w Gandawie, Uniwersytetu Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), w Warszawie który posiada ekspertyzę w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor CHIT1 do leczenia chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne zwłóknienie płuc, który rozpoczął badania kliniczne II fazy u pacjentów z sarkoidozą w marcu 2024 roku.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, będący na etapie I fazy rozwoju klinicznego.

Informacje dla inwestorów

Model biznesowy

  • Nasz model biznesowy opiera się na skutecznym budowaniu portfolio leków małocząsteczkowych, zarówno poprzez rozwój własnych pomysłów, jak i poprzez umowy licencyjne. Następnie planujemy nawiązanie współpracy z globalnymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu dalszego rozwoju klinicznego i/lub komercjalizacji, po uzyskaniu przekonujących danych klinicznych, potwierdzających efekt terapeutyczny.
  • Współpraca z najlepszymi światowymi akademickimi ośrodkami badawczymi, w połączeniu z naszymi unikalnymi kompetencjami w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych, pozwoliła firmie na opracowywanie pierwszych/najlepszych w swojej klasie związków celujących w do tej pory nieeksplorowane cele biologiczne – zarówno białka, jak i mRNA – tworząc portfolio unikalnych i pierwszych w swojej klasie kandydatów na leki.
  • Nasze podejście do odkrywania leków opiera się na odważnej selekcji celów, zarówno białek, dla których nie opracowano do tej pory leków małocząsteczkowych i gdzie konkurencja jest ograniczona, jak i mRNA. Leki opracowane przy zastosowaniu tego podejścia mają atrakcyjny potencjał komercyjny i mogą być stosowane w obszarach chorób, w których występują znaczne niezaspokojone potrzeby medyczne.
  • Nasze podejście do ryzyka pozwala nam skutecznie pracować nad ambitnymi, satysfakcjonującymi celami. Korzystamy przy tym z preferencyjnego dostępu do wysoko cenionej i szybko rosnącej puli najlepszych polskich talentów z dziedziny nauk przyrodniczych.

Raporty giełdowe

  • RODZAJ

  • WYŚWIETL

Tytuł
Rodzaj
Data
Data publikacji
Plik
RB 36 Informacja o pozytywnej ocenie wniosku Spółki w ramach naboru do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Raporty bieżące ESPI
2023
19 października, 2023
RB 35 Złożenie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną do brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych [MHRA]
Raporty bieżące ESPI
2023
20 września, 2023
RB 34 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H
Raporty bieżące ESPI
2023
15 września, 2023
RB 33 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
Raporty bieżące ESPI
2023
15 września, 2023
RB 32 Warunkowa rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Raporty bieżące ESPI
2023
15 września, 2023
RB nr 31 Złożenie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną do Europejskiej Agencji Leków [EMA]
Raporty bieżące ESPI
2023
8 września, 2023
RB nr 30 Otrzymanie zgody amerykańskiej Institutional Review Board na badanie kliniczne II fazy dla związku OATD-01
Raporty bieżące ESPI
2023
5 września, 2023
RB nr 29 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Raporty bieżące ESPI
2023
16 sierpnia, 2023
RB nr 28 Podsumowanie kosztów emisji akcji na okaziciela serii H w ramach oferty publicznej
Raporty bieżące ESPI
2023
4 sierpnia, 2023

Kalendarium Inwestora

DATAWYDARZENIE
29 marca 2024 r.Publikacja raportu rocznego za 2023 rok
17 maja 2024 r.Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku
27 września 2024 r.Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku
31 października 2024 r.Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2024 roku

Zarząd

Marcin Jan Szumowski

PREZES ZARZĄDU, CEO

Sławomir Piotr Broniarek

CZŁONEK ZARZĄDU, CFO

Zbigniew Zasłona

CZŁONEK ZARZĄDU, CSO

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR HR

Samson Fung

CZŁONEK ZARZĄDU, CMO

Rada Nadzorcza

Paul Van der Horst, PhD

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Tomasz Piec

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Nancy Van Osselaer, PhD

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Trawkowski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Agnieszka Motyl, MD, PhD

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Akcjonariat

Akcjonariusze

LICZBA AKCJIWARTOŚĆ NOMINALNA AKCJIUDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYMUDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW *
MS GALLEON GmbH razem z BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme4 200 00042 000,0024,95%24,95%
Szumowski Investments sp. z o.o. razem z Marcinem Szumowskim1 176 16311 761,636,99%6,99%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny1 445 81914 458,198,59%8,59%
Pozostali Akcjonariusze10 014 018100 140,1859,47%59,47%
RAZEM16 836 000168 360,00100,00%100,00%

Wymieniony skład akcjonariatu w pozycjach 1, 2 obowiązuje na dzień: 21.12.2023 r., a w pozycjach 3 i 4 na dzień 21 listopada 2023 r. Molecure SA jest spółką publiczną i nie posiada możliwości bieżącego monitorowania składu akcjonariatu. Powyżej zostali wymienieni akcjonariusze posiadający więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.
(*) Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Udział w kapitale i liczbie głosów

Szumowski Investments sp. z o.o razem z Marcinem Szumowskim Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny MS GALLEON GmbH razem z BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme Pozostali

Informacje Finansowe

Notowania akcji

NA GPW OD

19 kwietnia 2018 r.

RYNEK/SEGMENT NOTOWAŃ

GPW/Równoległy

SEKTOR (GPW)

Biotechnologia

PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW

WIG-Poland, WIG

TICKER GPW

MOC

ISIN

PLONCTH00011

LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI

16 836 000

Analitycy pokrywający spółkę

Dawid Górzyński

BM PKO BP

Katarzyna Kosiorek

DM TRIGON

Krzysztof Radojewski

NOBLE SECURITIES

Łukasz Kosiarski

IPOPEMA SECURITIES

Marcin Górnik

PEKAO BM

Beata Szparaga-Waśniewska

BM mBank

Ład Korporacyjny

Programy motywacyjne

Program Motywacyjny 2017

Podstawowe zasady pierwszego programu motywacyjnego określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („Program Motywacyjny 2017”). Program Motywacyjny 2017 został przyjęty na lata 2017 – 2020 i zakładał zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku z powyższym, na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

Warranty subskrypcyjne zostały w całości przyznane osobom uprawnionym w 2020 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E mają prawo wykonać przysługujące im prawa z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Program został wykonany w całości.

Program Motywacyjny 2020

Zasady drugiego programu motywacyjnego zostały uchwalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny 2020”). Program Motywacyjny 2020 został skierowany do członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki (obecnych oraz nowo zrekrutowanych), którzy nie zostali objęci Programem Motywacyjnym 2017.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 będą uprawnieni do objęcia nowych akcji serii G Spółki pod warunkiem spełnienia przez nich dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2020 oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2020, z których podstawowymi będą przynajmniej 6-miesięczny okres pełnienia funkcji w zarządzie lub pozostawania ze Spółką w stosunku pracy w momencie objęcia akcji.

Akcje serii G będą obejmowane przez osoby uprawnione w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanych przez Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż 100.000 akcji. Akcje będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 0,01 zł.

Szczegółowe uregulowania dot. ww. programów motywacyjnych znajdują się w regulaminach dostępnych w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W spółce został uchwalony program motywacyjny 2018, który nie został wykonany i został całkowicie uchylony przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r.

Plan Motywacyjny 2022-2025

Celem Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 jest stworzenie dodatkowego długoterminowego systemu motywacyjnego dla pracowników oraz członków Zarządu Spółki. Wprowadzony system motywacyjny stanowić będzie istotny składnik całościowego systemu wynagradzania zmiennego dla uczestników Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, zachęcający do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, który powinien zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny postęp rozwijanych przez Spółkę programów naukowych, a w konsekwencji stabilny wzrost przychodów i wzrost wartości akcji Spółki. Program Motywacyjny 2022 – 2025 polega na wyemitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na preferencyjnych warunkach. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 Spółka może zaproponować uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 nie więcej niż 400.000 akcji. W marcu 2023 oraz 2024 roku zostało przyznanych odpowiednio 120.000 i 77.942 uprawnień w ramach opisywanego programu. Osoby uprawnione będą mogły podpisać Umowy Objęcia Akcji po zakończeniu III Okresu w ramach Programu Motywacyjnego, tj. nie wcześniej niż w 2025 roku. Akcje będą emitowane pod warunkiem realizacji dodatkowych kryteriów firmowych określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2022-2025 oraz uchwałach Rady Nadzorczej. W ramach Spółki nie został utworzony system kontroli akcji pracowniczych.

Kontakt

Kontakt z mediami i inwestorami indywidualnymi

Michał Wierzchowski

CC GROUP

+48 531 613 067 +48 22 440 1 440
michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

Katarzyna Mucha

CC GROUP

+48 697 613 712 +48 22 440 1 440
katarzyna.mucha@ccgroup.pl

FAQ’s

Czy Spółka organizuje publiczne spotkania z inwestorami i akcjonariuszami?

Spółka organizuje regularne otwarte spotkania dla inwestorów i akcjonariuszy. O terminach spotkań informacje są publikowane z wyprzedzeniem na stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Które z programów badawczych Molecure są najbardziej zaawansowane i o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym?

W pipeline programów badawczych najbardziej zaawansowanymi projektami są:

OATD-01 - to pierwszy w swojej klasie inhibitor chitotriozydazy 1 (CHIT1) o potencjale modyfikującym przebieg choroby w sarkoidozie i innych śródmiąższowych chorobach płuc. Molecure otrzymało zgody amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA) na przeprowadzenie w USA oraz Wielkiej Brytanii badania klinicznego II fazy dla OATD-01. Badanie fazy II typu proof-of-concept jest pierwszym badaniem, które ma na celu podanie leku pacjentom cierpiącym na sarkoidozę płuc. Pierwsze na świecie podanie pacjentowi inhibitora chitotriozydazy 1 (CHIT1) lub placebo nastąpiło w marcu 2024 r. w szpitalu Royal Infirmary w Edynburgu. W ramach badania pacjenci będą przez 12 tygodni przyjmować codziennie w postaci tabletek stałą dawkę 25 mg OATD-01 lub placebo.
Badanie będzie realizowane także na terenie Unii Europejskiej po uzyskaniu zgody od Europejskiej Agencji Leków (EMA). Molecure złożyło wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II OATD-01 w krajach UE: Danii, Francji, Grecji, Niemczech oraz Norwegii.

OATD-02 - pierwszy w swojej klasie inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) w leczeniu nowotworów. W marcu 2023 roku nastąpiło podanie OATD-02 pierwszemu pacjentowi onkologicznemu w ramach badania klinicznego fazy I, mającej na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i wstępnej skuteczności OATD-02 u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi. Badanie jest kontynuowane w czwartej kohorcie pacjentów w celu wyznaczenia maksymalnej dawki tolerowanej i dawki rekomendowanej do kolejnej fazy badań.

Platforma RNA - nowa platforma technologiczna o ogromnym potencjale wzrostu, skupiona na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w RNA. W grudniu 2023 roku uzyskano PoC, tj. w badaniu in vitro w teście komórkowym (in vitro Proof-of-Concept, PoC) potwierdzone zostało zahamowanie translacji białka związkami celującymi w mRNA kodujące to białko. Pół roku później, w czerwcu 2024 roku została potwierdzona zdolność kolejnej cząsteczki, rozwijanej w ramach platformy mRNA, do skutecznego łączenia się z założonym fragmentem mRNA i blokowania procesu translacji chorobotwórczego białka. Osiągnięty sukces w rozwoju platformy mRNA zwiększa prawdopodobieństwo podpisania umowy o współpracy z partnerami działającymi w tym obszarze.

Jakie są założenia Strategii Spółki na lata 2023-2025?

Głównymi celami strategicznymi Spółki w obszarze R&D oraz rozwoju biznesu na lata 2023-2025 są:
− kontynuacja intensywnego rozwoju klinicznego dwóch kluczowych projektów: ukończenie badania fazy II dla OATD-01 w sarkoidozie oraz ukończenie badania klinicznego fazy I dla OATD-02 z udziałem pacjentów onkologicznych, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe wskazania i terapie łączone;
− dalszy rozwój projektów będących na wczesnym etapie przedklinicznym, w tym wyłonienie 1-2 zaawansowanych związków wiodących (kandydatów do rozwoju przedklinicznego) oraz wprowadzenie kolejnego programu do etapu badań klinicznych;
− przyspieszenie rozwoju przełomowej platformy leków małocząsteczkowych celujących w mRNA, w tym osiągnięcie in vitro PoC oraz wytypowanie cząsteczek wiodących;
− zwiększenie efektywności procesów odkrywania nowych leków (poprzez redukcję czasu i kosztów oraz obniżenie ryzyka niepowodzenia) dzięki inwestycjom w technologię uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI);
− zawarcie co najmniej 1 umowy partneringowej o wysokiej wartości dla co najmniej jednego projektu w fazie klinicznej, a także nawiązanie szeregu współprac komercyjnych, w tym typu profit-sharing, dla programów na wcześniejszym etapie rozwoju.

Zaktualizowane wydatki inwestycyjne m.in. na realizację założonych celów w Strategii w okresie od 2024 do końca 2025 roku zostały określone na około 150 mln PLN.

Więcej o Strategii w prezentacji: Development Strategy Update: 2023-2025

Kto w spółce odpowiada za koordynację badań klinicznych?

Za koordynację badań klinicznych odpowiada dr Samson Fung, który obecnie pełni funkcję Chief Medical Officer oraz Członka Zarządu. Dr Fung jest ponadto odpowiedzialny za globalny rozwój kliniczny firmy, badania translacyjne oraz strategie regulacyjne. W ramach pełnienia swojej funkcji Dr Samson Fung koordynuje prace nad rozwojem klinicznym zarówno OATD 01, jak i OATD 02.

Dlaczego spółka OncoArendi zmieniła nazwę na Molecure?

W marcu 2022 roku Spółka ogłosiła zmianę nazwy na Molecure. Komunikacji tej zmiany, także w zakresie identyfikacji wizualnej, towarzyszy hasło przewodnie – Fate can be altered. Wprowadzenie nowej nazwy jest rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, która po 10 latach od założenia staje się jednym z liderów w poszukiwaniu skutecznych i innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na wiele śmiertelnych chorób.
Nowa nazwa – Molecure – lepiej odzwierciedla obrany przez Spółkę strategiczny kierunek rozwoju firmy, nowe szanse dla naszych akcjonariuszy, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy potrzebują przełomowych terapii opartych na innowacyjnych małych cząsteczkach.