Informacje dla inwestorów

Molecure to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i funkcji RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów badawczych przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Rutgers, Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii (VIB) w Gandawie, Uniwersytetu Michigan, a ostatnio Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), w Warszawie który posiada ekspertyzę w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor chitynazy do leczenia chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne zwłóknienie płuc, który jest gotowy do rozpoczęcia badań klinicznych fazy II. Molecure przewiduje rozpoczęcie badania II fazy u pacjentów z sarkoidozą w 2023 roku.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, który ma przejść do fazy I rozwoju klinicznego w drugiej połowie 2022 roku.

Informacje dla inwestorów

Model biznesowy

  • Nasz model biznesowy opiera się na skutecznym budowaniu portfolio leków małocząsteczkowych, zarówno poprzez rozwój własnych pomysłów, jak i poprzez umowy licencyjne. Następnie planujemy nawiązanie współpracy z globalnymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu dalszego rozwoju klinicznego i/lub komercjalizacji, po uzyskaniu przekonujących danych klinicznych, potwierdzających efekt terapeutyczny.
  • Współpraca z najlepszymi światowymi akademickimi ośrodkami badawczymi, w połączeniu z naszymi unikalnymi kompetencjami w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych, pozwoliła firmie na opracowywanie pierwszych/najlepszych w swojej klasie związków celujących w do tej pory nieeksplorowane cele biologiczne – zarówno mRNA, jak i białka – tworząc portfolio unikalnych i pierwszych w swojej klasie kandydatów na leki
  • Nasze podejście do odkrywania leków opiera się na odważnej selekcji celów, zarówno mRNA, jak i białek, dla których nie opracowano do tej pory leków małocząsteczkowych i gdzie konkurencja jest ograniczona. Leki opracowane przy zastosowaniu tego podejścia mają atrakcyjny potencjał komercyjny i mogą być stosowane w obszarach chorób, w których występują znaczne niezaspokojone potrzeby medyczne.
  • Nasze podejście do ryzyka pozwala nam skutecznie pracować nad ambitnymi, satysfakcjonującymi celami. Korzystamy przy tym z preferencyjnego dostępu do wysoko cenionej i szybko rosnącej puli najlepszych polskich talentów z dziedziny nauk przyrodniczych.

Raporty giełdowe

  • RODZAJ

  • WYŚWIETL

Tytuł
Rodzaj
Data
Data publikacji
Plik
RB nr 2 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Raporty bieżące ESPI
2023
20 stycznia, 2023
RB nr 1 Zmiany w składzie zarządu Spółki
Raporty bieżące ESPI
2023
4 stycznia, 2023
RB nr 50 Przedłużenie okresu wyłączności w umowie z University of Michigan i Michigan State University
Raporty bieżące ESPI
2022
20 grudnia, 2022
RB nr 49 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2022 roku
Raporty bieżące ESPI
2022
15 grudnia, 2022
RB nr 48 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2022 roku
Raporty bieżące ESPI
2022
15 grudnia, 2022
RB nr 47 Informacja nt. korzystnego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji podatkowej
Raporty bieżące ESPI
2022
6 grudnia, 2022
RB nr 46 Uchwała Zarządu MOLECURE SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Raporty bieżące ESPI
2022
30 listopada, 2022
RB nr 45 Uzyskanie od właściwego Urzędu pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02
Raporty bieżące ESPI
2022
28 listopada, 2022
RB nr 44 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 r.
Raporty bieżące ESPI
2022
16 listopada, 2022

Kalendarium Inwestora

DATAWYDARZENIE
31 marca 2023 r.Publikacja raportu rocznego za 2022 rok
28 kwietnia 2023 r.Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku
29 września 2023 r.Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku
31 października 2023 r.Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

Zarząd

Marcin Jan Szumowski

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Piotr Broniarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Gołębiowski

SENIOR RESEARCH FELLOW

Zbigniew Zasłona

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Piotr Żółkiewicz

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Tomasz Piec

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Mariusz Gromek

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Nancy Van Osselaer, PhD

Członek Rady Nadzorczej

Paul Van der Horst, PhD

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Notowania giełdowe


Akcjonariat

Akcjonariusze

 LICZBA AKCJIWARTOŚĆ NOMINALNA AKCJIUDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYMUDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW
BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme4 135 00041 350,0029,76%29,47%
Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments sp. z o.o1 127 16311 271,638,04%8,04%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny845 8198 458,196,03%6,03%
Pozostali Akcjonariusze7 922 01879 220,1856,46%56,46%
RAZEM14 030 000140 300,00100,00%100,00%

*Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani akcjonariusze Spółki nie posiadają akcji BLACK FOREST SICAV-SIF societe anonyme. Pośrednim właścicielem akcji jest Michał Andrzej Sołowow.

Udział w kapitale i liczbie głosów

Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments sp. z o.o Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme* Pozostali

Informacje Finansowe

Notowania akcji

NA GPW OD

19 kwietnia 2018 r.

RYNEK/SEGMENT NOTOWAŃ

GPW/Równoległy

SEKTOR (GPW)

Biotechnologia

PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW

WIG-Poland, WIG

TICKER GPW

MOC

ISIN

PLONCTH00011

LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI

14 030 000

Informacje Finansowe

Analitycy pokrywający spółkę

Dawid Górzyński

BM PKO BP

Katarzyna Kosiorek

DM TRIGON

Marcin Palenik

MILLENNIUM DM

Krzysztof Radojewski

NOBLE SECURITIES

Łukasz Kosiarski

IPOPEMA SECURITIES

Marcin Górnik

PEKAO BM

Beata Szparaga-Waśniewska

BM mBank

Ład Korporacyjny

Programy motywacyjne

Program Motywacyjny 2017

Podstawowe zasady pierwszego programu motywacyjnego określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („Program Motywacyjny 2017”). Program Motywacyjny 2017 został przyjęty na lata 2017 – 2020 i zakładał zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku z powyższym, na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

Warranty subskrypcyjne zostały w całości przyznane osobom uprawnionym w 2020 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E mają prawo wykonać przysługujące im prawa z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Program został wykonany w całości.

Program Motywacyjny 2020

Zasady drugiego programu motywacyjnego zostały uchwalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny 2020”). Program Motywacyjny 2020 został skierowany do członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki (obecnych oraz nowo zrekrutowanych), którzy nie zostali objęci Programem Motywacyjnym 2017.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 będą uprawnieni do objęcia nowych akcji serii G Spółki pod warunkiem spełnienia przez nich dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2020 oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2020, z których podstawowymi będą przynajmniej 6-miesięczny okres pełnienia funkcji w zarządzie lub pozostawania ze Spółką w stosunku pracy w momencie objęcia akcji.

Akcje serii G będą obejmowane przez osoby uprawnione w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanych przez Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż 100.000 akcji. Akcje będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 0,01 zł.

Szczegółowe uregulowania dot. ww. programów motywacyjnych znajdują się w regulaminach dostępnych w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W spółce został uchwalony program motywacyjny 2018, który nie został wykonany i został całkowicie uchylony przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r.

Kontakt

Kontakt z mediami i inwestorami indywidualnymi

Michał Wierzchowski

CC GROUP

+48 531 613 067 +48 22 440 1 440
michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

Katarzyna Mucha

CC GROUP

+48 697 613 712 +48 22 440 1 440
katarzyna.mucha@ccgroup.pl

FAQ’s

Czy planowane są webinary lub inne publiczne formy komunikacji z potencjalnymi lub przyszłymi akcjonariuszami spółki?

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2023 roku planujemy regularne otwarte spotkania dla inwestorów i akcjonariuszy. O terminach spotkań będziemy informować z wyprzedzeniem na stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Jak przedstawiają się perspektywy rozwoju spółki Molecure?

Jesteśmy przekonani o wysokim potencjale i dobrych perspektywach Molecure, biorąc pod uwagę obecnie rozwijane programy badawcze.
Wartość Spółki budujemy systematycznie w oparciu o zrównoważony pipeline, w którym naszymi wiodącymi aktywami są:

OATD-01 - pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor chitynaz, przeznaczony do leczenia chorób włóknieniowych i zapalnych, w tym chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). Rozwój kliniczny w II fazie, planowany w drugiej połowie 2023 roku, jest jednym z priorytetów Spółki i najistotniejszym katalizatorem oczekiwanego przyszłego wzrostu wartości.

OATD-02 - pierwszy i jedyny podwójny inhibitor arginaz, rozwijany do leczenia nowotworów, wpływający zarówno na odpowiedź immunologiczną wobec komórek w guzie nowotworowym, jak i ich metabolizm. Kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki będzie rozpoczęcie badań klinicznych dla cząsteczki OATD-02 z udziałem pacjentów onkologicznych, zaplanowane na I kwartał 2023 roku.

Platforma RNA - nowa platforma technologiczna o ogromnym potencjale wzrostu, skupiona na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w RNA.

Więcej informacji o naszych programach badawczych znajduje się pod adresem: https://molecure.com/pl/badania-i-rozwoj/

Kto w spółce odpowiada obecnie za koordynację badań klinicznych?

Za koordynację badań klinicznych odpowiada dr Samson Fung, który obecnie pełni funkcję Chief Medical Officer oraz Członka Zarządu. Dr Fung jest ponadto odpowiedzialny za globalny rozwój kliniczny firmy, badania translacyjne oraz strategie regulacyjne. W ramach pełnienia swojej funkcji Dr Samson Fung koordynuje prace nad rozwojem klinicznym zarówno OATD 01, jak i OATD 02.

Jakich zmian dokonano ostatnio w Zarządzie Spółki?

W styczniu 2023 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:
• Dr Samson Fung został powołany na stanowisko Członka Zarządu, pozostając jednocześnie przy pełnieniu roli Chief Medical Officer,
• Dr Zbigniew Zasłona, Członek Zarządu Molecure, awansował na stanowisko Chief Scientific Officer,
• Dr Adam Gołębiowski przeszedł z Zarządu Spółki na stanowisko Senior Research Fellow.

Kiedy rozpocznie się badanie kliniczne fazy I związku OATD-02?

Planujemy włączenie pierwszego pacjenta do badania w I kwartale 2023 roku. Badanie kliniczne będzie trwało od 18 do 24 miesięcy.
Funkcję organizacji badań kontraktowych (ang. CRO – Contract Research Organization) obejmie litewska firma BIOMAPAS, co oznacza, że będzie odpowiedzialna za zorganizowanie badania klinicznego. W badaniu klinicznym fazy I dla związku OATD-02 weźmie udział do 40 pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi, w tym z rakiem jelita grubego, rakiem jajnika, rakiem trzustki lub rakiem nerkowokomórkowym. Faza I badań klinicznych zostanie przeprowadzona w całości na terenie Polski, w trzech ośrodkach będących podmiotami leczniczymi lub specjalistycznymi ośrodkami badań klinicznych faz wczesnych, które posiadają dostęp do pacjentów, odpowiednie doświadczenie, personel i zaplecze niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego badania klinicznego.

Czy planowane badanie kliniczne z wykorzystaniem OATD-02 będzie zaślepione czy otwarte (tzw. open-label)?

Badania fazy I oceniające bezpieczeństwo, tolerancję oraz aktywność przeciwnowotworową OATD-02 będzie prowadzone z udziałem pacjentów obu płci z chorobami nowotworowymi i będzie to badanie otwarte, czyli tzw. open-label.

Czy Molecure otrzymało z Europejskiej Agencji Leków (EMA) scientific advice dotyczący badania klinicznego fazy I związku OATD-02?

Europejska Agencja Leków przesłała do Molecure odpowiedzi na pytania zadane w ramach procedury scientific advice, dotyczące zarówno jakości danych przedklinicznych, które stanowią podstawę do rozpoczęcia pierwszego badania z udziałem ludzi (FIH), jak i projektu planowanego badania klinicznego. Oceniliśmy, że kierunek odpowiedzi jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i EMA nie wniosła istotnych kwestii, które zmieniłyby proponowany plan badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02.

Na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia badania klinicznego fazy II związku OATD-01?

Odbyły się liczne konsultacje z czołowymi pulmonologami i liderami opinii w celu wypracowania kształtu planowanego programu rozwoju klinicznego OATD-01 w sarkoidozie.
Uzyskane dotychczas dane potwierdzają atrakcyjny profil bezpieczeństwa, który wzbogacony o doradztwo EMA (scientific advice), daje mocne przesłanki dla dalszego rozwoju cząsteczki OATD-01 w II fazie badań klinicznych, której rozpoczęcie zaplanowane jest na połowę 2023 roku.
OATD-01 ma potencjał do rozwoju w kolejnych wskazaniach chorób włóknieniowych, w tym innych śródmiąższowych chorobach płuc (ILDs) oraz niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH).

Jakie są wnioski z badań drug-drug interaction (badania interakcji leków, DDI) cząsteczki OATD-01 dla dalszego jej rozwoju klinicznego?

Badania DDI zostały przeprowadzone przez firmę Galapagos w związku z planowanym rozwojem OATD-01 we wskazaniu IPF, czyli idiopatycznego włóknienia płuc. Badanie dotyczyło potencjalnych interakcji z nintedanibem i pirfenidonem, czyli lekami, które stanowią tzw. standard opieki w leczeniu IPF. Zgromadzone dotychczas materiały i dane, które otrzymaliśmy po przekazaniu nam przez Galapagos całości dokumentacji dotyczącej OATD-01, w tym właśnie dane z DDI, pozwalają ocenić, że w badaniu tym nie wystąpiły żadne interakcje. Wnioski i dane z badania zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym w formule tzw. peer review. Molecure w pierwszej kolejności planuje dalszy rozwój kliniczny cząsteczki OATD-01 w innym wskazaniu, tj. sarkoidozie, co jest zgodne z pierwotnymi założeniami rozwoju Spółki.

Czy spółka pozyskuje inwestorów zagranicznych? Jak wyglądają plany związane z notowaniem na NASDAQ?

Jeżeli chodzi o plany notowania akcji spółki na NASDAQ, to traktujemy to jako narzędzie, a nie jako cel. Obserwując trendy globalnego rynku biotechnologii medycznej, uważamy, że pozyskanie branżowych inwestorów międzynarodowych jest naturalnym kierunkiem dla spółek biotechnologicznych o ambicjach globalnych. Obecnie prowadzimy działania w celu zwiększania rozpoznawalności spółki, biorąc aktywnie udział w międzynarodowych konferencjach branżowych, m.in. jednych z największych – BIO i BIO Europe. Potencjalne notowanie Spółki na NASDAQ mogłoby pomóc w zaangażowaniu w nią międzynarodowego kapitału branżowego.

Jaka działalność prowadzona jest w laboratorium zlokalizowanym w Łodzi i w jakim celu została powołana spółka amerykańska?

W laboratorium w Łodzi zlokalizowane są zespoły chemii medycznej oraz biologii molekularnej i komórkowej. Zespół chemii medycznej prowadzi prace rozwojowe na etapie discovery i fazy przedklinicznej, czyli począwszy od analizy struktury potencjalnych celów terapeutycznych, a skończywszy na syntezie zaawansowanych cząsteczek, potencjalnych leków (ang. drug candidates), które następnie są badane przez zespół early screening w cyklu testów in-vitro przed przejściem do kolejnych faz ich rozwoju przedklinicznego i klinicznego. W 2021 roku w Łodzi uruchomione zostało nowoczesne laboratorium o powierzchni 500 mkw i stanowiskami do badań dla ponad 20 naukowców.
Spółka OncoArendi Therapeutics LLC (utworzona w 2014 r. i zlokalizowana w stanie Delaware) prowadzi działalność badawczo-rozwojową w oparciu m.in. o finansowanie z National Institutes of Health (NIH).

Dlaczego spółka OncoArendi zmieniła nazwę na Molecure?

W marcu 2022 roku Spółka ogłosiła zmianę nazwy na Molecure. Komunikacji tej zmiany, także w zakresie identyfikacji wizualnej, towarzyszy hasło przewodnie – Fate can be altered. Wprowadzenie nowej nazwy jest rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, która po 10 latach od założenia staje się jednym z liderów w poszukiwaniu skutecznych i innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na wiele śmiertelnych chorób.
Nowa nazwa – Molecure – lepiej odzwierciedla obrany przez Spółkę strategiczny kierunek rozwoju firmy, nowe szanse dla naszych akcjonariuszy, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy potrzebują przełomowych terapii opartych na innowacyjnych małych cząsteczkach.

This site is registered on wpml.org as a development site.