Informacje dla inwestorów

Molecure to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację RNA i niezbadanych dotąd celów białkowych mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio ośmiu odrębnych programów badawczych przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Rutgers, Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii (VIB) w Gandawie, Uniwersytetu Michigan, a ostatnio Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), w Warszawie który posiada ekspertyzę w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor chitynazy do leczenia chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne zwłóknienie płuc, który jest gotowy do rozpoczęcia badań klinicznych fazy II. Molecure przewiduje rozpoczęcie badania II fazy u pacjentów z sarkoidozą w 2023 roku.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, który ma przejść do fazy I rozwoju klinicznego w drugiej połowie 2022 roku.

Informacje dla inwestorów

Model biznesowy

  • Nasz model biznesowy opiera się na skutecznym budowaniu portfolio leków małocząsteczkowych, zarówno poprzez rozwój własnych pomysłów, jak i poprzez umowy licencyjne. Następnie planujemy nawiązanie współpracy z globalnymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu dalszego rozwoju klinicznego i/lub komercjalizacji, po uzyskaniu przekonujących danych klinicznych, potwierdzających efekt terapeutyczny.
  • Współpraca z najlepszymi światowymi akademickimi ośrodkami badawczymi, w połączeniu z naszymi unikalnymi kompetencjami w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych, pozwoliła firmie na opracowywanie pierwszych/najlepszych w swojej klasie związków celujących w do tej pory nieeksplorowane cele biologiczne – zarówno mRNA, jak i białka – tworząc portfolio unikalnych i pierwszych w swojej klasie kandydatów na leki
  • Nasze podejście do odkrywania leków opiera się na odważnej selekcji celów, zarówno mRNA, jak i białek, dla których nie opracowano do tej pory leków małocząsteczkowych i gdzie konkurencja jest ograniczona. Leki opracowane przy zastosowaniu tego podejścia mają atrakcyjny potencjał komercyjny i mogą być stosowane w obszarach chorób, w których występują znaczne niezaspokojone potrzeby medyczne.
  • Nasze podejście do ryzyka pozwala nam skutecznie pracować nad ambitnymi, satysfakcjonującymi celami. Korzystamy przy tym z preferencyjnego dostępu do wysoko cenionej i szybko rosnącej puli najlepszych polskich talentów z dziedziny nauk przyrodniczych.

Raporty giełdowe

  • RODZAJ

  • WYŚWIETL

Tytuł
Rodzaj
Data
Data publikacji
Plik
RB nr 36 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej
Raporty bieżące ESPI
2022
9 września, 2022
RB nr 35 Informacja nt. przedłużenia okresu wyłączności w umowie z University of Michigan i Michigan State University
Raporty bieżące ESPI
2022
9 września, 2022
RB nr 34 Informacja nt. rejestracji zmiany Statutu Spółki
Raporty bieżące ESPI
2022
25 sierpnia, 2022
RB nr 33 Informacja nt. złożenia wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie pierwszego badania klinicznego związku OATD-02
Raporty bieżące ESPI
2022
22 sierpnia, 2022
RB nr 32 Decyzja urzędu skarbowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych
Raporty bieżące ESPI
2022
26 lipca, 2022
RB nr 31 Informacje o zawarciu umowy przejściowej i przyśpieszeniu przejęcia OATD-01 do dalszego rozwoju
Raporty bieżące ESPI
2022
20 lipca, 2022
RB nr 29 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Raporty bieżące ESPI
2022
30 czerwca, 2022
RB nr 28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
Raporty bieżące ESPI
2022
30 czerwca, 2022
RB nr 27 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku
Raporty bieżące ESPI
2022
30 czerwca, 2022

Kalendarium Inwestora

DATAWYDARZENIE
31 marca 2022 r.Publikacja raportów rocznych (odpowiednio jednostkowy oraz skonsolidowany) za rok obrotowy 2021 (tj. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.)
29 kwietnia 2022 r.Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022
29 września 2022 r.Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2022
31 października 2022 r.Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022

Zarząd

Marcin Jan Szumowski

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Piotr Broniarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Gołębiowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Zasłona

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Piotr Żółkiewicz

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Tomasz Piec

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Mariusz Gromek

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Nancy Van Osselaer, PhD

Członek Rady Nadzorczej

Paul Van der Horst, PhD

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Notowania giełdowe


Akcjonariat

Akcjonariusze

 LICZBA AKCJIWARTOŚĆ NOMINALNA AKCJIUDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYMUDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW
BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme4 135 00041 350,0029,76%29,47%
Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments sp. z o.o1 127 16311 271,638,04%8,04%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny845 8198 458,196,03%6,03%
Pozostali Akcjonariusze7 922 01879 220,1856,46%56,46%
RAZEM14 030 000140 300,00100,00%100,00%

*Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani akcjonariusze Spółki nie posiadają akcji BLACK FOREST SICAV-SIF societe anonyme. Pośrednim właścicielem akcji jest Michał Andrzej Sołowow.

Udział w kapitale i liczbie głosów

Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments sp. z o.o Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme* Pozostali

Informacje Finansowe

Notowania akcji

NA GPW OD

19 kwietnia 2018 r.

RYNEK/SEGMENT NOTOWAŃ

GPW/Równoległy

SEKTOR (GPW)

Biotechnologia

PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW

WIG-Poland, WIG

TICKER GPW

MOC

ISIN

PLONCTH00011

LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI

14 030 000

Informacje Finansowe

Analitycy pokrywający spółkę

Dawid Górzyński

BM PKO BP

Katarzyna Kosiorek

DM TRIGON

Marcin Palenik

MILLENNIUM DM

Krzysztof Radojewski

NOBLE SECURITIES

Łukasz Kosiarski

IPOPEMA SECURITIES

Marcin Górnik

PEKAO BM

Beata Szparaga-Waśniewska

BM mBank

Ład Korporacyjny

Programy motywacyjne

Program Motywacyjny 2017

Podstawowe zasady pierwszego programu motywacyjnego określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („Program Motywacyjny 2017”). Program Motywacyjny 2017 został przyjęty na lata 2017 – 2020 i zakładał zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku z powyższym, na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

Warranty subskrypcyjne zostały w całości przyznane osobom uprawnionym w 2020 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E mają prawo wykonać przysługujące im prawa z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Program został wykonany w całości.

Program Motywacyjny 2020

Zasady drugiego programu motywacyjnego zostały uchwalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny 2020”). Program Motywacyjny 2020 został skierowany do członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki (obecnych oraz nowo zrekrutowanych), którzy nie zostali objęci Programem Motywacyjnym 2017.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 będą uprawnieni do objęcia nowych akcji serii G Spółki pod warunkiem spełnienia przez nich dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2020 oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2020, z których podstawowymi będą przynajmniej 6-miesięczny okres pełnienia funkcji w zarządzie lub pozostawania ze Spółką w stosunku pracy w momencie objęcia akcji.

Akcje serii G będą obejmowane przez osoby uprawnione w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanych przez Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż 100.000 akcji. Akcje będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 0,01 zł.

Szczegółowe uregulowania dot. ww. programów motywacyjnych znajdują się w regulaminach dostępnych w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W spółce został uchwalony program motywacyjny 2018, który nie został wykonany i został całkowicie uchylony przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r.

Kontakt

Kontakt z mediami i inwestorami indywidualnymi

Michał Wierzchowski

CC GROUP

+48 531 613 067 +48 22 440 1 440
michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

Katarzyna Mucha

CC GROUP

+48 697 613 712 +48 22 440 1 440
katarzyna.mucha@ccgroup.pl

FAQ’s

Czy w najbliższym czasie planowane są jakieś webinary lub inne publiczne formy komunikacji z potencjalnymi lub przyszłymi akcjonariuszami spółki?

W 2022 r., podobnie jak w poprzednich latach, planujemy regularne otwarte spotkania dla inwestorów. O terminach spotkań będziemy z wyprzedzeniem informować na stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Jak przedstawiają się perspektywy rozwoju spółki OncoArendi?

Jesteśmy przekonani o wysokim potencjale i dobrych perspektywach OncoArendi, biorąc pod uwagę obecnie rozwijane programy badawcze i plany zaprezentowane w strategii rozwoju.

Wartość Spółki budujemy systematycznie w oparciu o 3 główne filary zaprezentowane w strategii OncoArendi upublicznionej w marcu 2021:

rozwój obecnego pipeline małych cząsteczek celujących w białka o rozpoznanym działaniu chorobotwórczym – w szczególności projektu inhibitorów arginaz stanowiącego aktualnie największą wartość tego pipeline – rozpoczęcie badań klinicznych dla cząsteczki OATD-02 z udziałem pacjentów onkologicznych jest kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki
rozwój nowej platformy technologicznej o ogromnym potencjale wzrostu, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w RNA
maksymalizacja przychodów związanych z umową z Galapagos, w ramach kolejnych etapów rozwoju inhibitorów chitynaz, a w szczególności OATD-01.
https://oncoarendi.com/strategia-rozwoju-oncoarendi-therapeutics-sa-na-lata-2021-2025/

Powiększamy także zespół OncoArendi. Ostatnio dołączył do zespołu Chief Medical Officer, oraz kilku naukowców z dużym doświadczeniem w obszarze bioinformatyki i analizy RNA. Kontynuujemy także budowanie zespołu specjalistów w obszarze biologii RNA oraz chemoinformatyki.

Czy spółka pozyskuje inwestorów zagranicznych? Jak wyglądają plany związane z notowaniem na NASDAQ?

Jeżeli chodzi o plany notowania akcji spółki na NASDAQ – to traktujemy to jako narzędzie a nie jako cel. Obserwując trendy globalnego rynku biotechnologii medycznej, uważamy, że pozyskanie branżowych inwestorów międzynarodowych jest naturalnym kierunkiem dla spółek biotechnologicznych o ambicjach globalnych. Obecnie prowadzimy działania w celu zwiększania rozpoznawalności spółki, biorąc aktywnie udział w międzynarodowych konferencjach branżowych, m.in. jednych z największych – BIO i BIO Europe. Potencjalne notowanie spółki na NASDAQ mogłoby pomóc w zaangażowaniu w Spółkę międzynarodowego kapitału branżowego.

Kto w spółce odpowiada obecnie za koordynację badań klinicznych?

Za koordynację badań klinicznych odpowiada dr Samson Fung, który obecnie pełni funkcję Chief Medical Officer. Dr Fung jest ponadto odpowiedzialny za globalny rozwój kliniczny firmy, badania translacyjne oraz strategie regulacyjne. W ramach pełnienia swojej funkcji Dr Samson Fung koordynuje prace nad rozwojem klinicznym OATD‑02, nowatorskiego podwójnego inhibitora arginazy, który niebawem wejdzie w I fazę badań klinicznych.

Kto ostatnio dołączył do Zarządu Spółki?

W dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o poszerzeniu składu Zarządu o specjalistów z dużym doświadczeniem naukowym i biznesowym. Nowymi Członkami Zarządu zostali: VP Research Chemistry – dr Adam Gołębiowski, który jest współzałożycielem i akcjonariuszem OncoArendi, VP Research Biology – dr Zbigniew Zasłona oraz Dyrektor HR – Agnieszka Rajczuk‑Szczepańska, która ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii rozwojowych oraz pełnieniu funkcji w zarządach spółek.

Kiedy rozpocznie się badanie kliniczne fazy I związku OATD-02?

Planujemy włączenie pierwszego pacjenta do badania w drugiej połowie 2022 r. Samo badanie kliniczne będzie trwało od 18 do 24 miesięcy, jednak wstępne wyniki u pierwszych grup pacjentów mogą być już w pierwszej połowie 2023 r.

Za zorganizowanie badania klinicznego będzie odpowiedzialna litewska firma BIOMAPAS. W badaniu klinicznym fazy I dla związku OATD-02 weźmie udział do 40 pacjentów. Badanie kliniczne zostanie przeprowadzone w 3-4 ośrodkach na terenie Polski. Ośrodki te są podmiotami leczniczymi lub specjalistycznymi ośrodkami badań klinicznych faz wczesnych, które posiadają dostęp do pacjentów, odpowiednie doświadczenie, personel i zaplecze niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego badania klinicznego.

Czy OncoArendi otrzymało z Europejskiej Agencji Leków (EMA) scientific advice dotyczący badania klinicznego fazy I związku OATD-02.

Europejska Agencja Leków przesłała do OncoArendi odpowiedzi na zadane w ramach procedury scientific advice pytania, dotyczące zarówno jakości danych przedklinicznych, które stanowią podstawę do rozpoczęcia pierwszego badania z udziałem ludzi (FIH), jak i projektu planowanego badania klinicznego. Oceniamy, że kierunek odpowiedzi jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i EMA nie wnosi istotnych kwestii, które zmieniłyby proponowany plan badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02, czyli nie powinien mieć wpływu na jego harmonogram i budżet.

Jaka działalność prowadzona jest w oddziale łódzkim i w jakim celu została powołana spółka amerykańska?

W oddziale w Łodzi zlokalizowany jest zespół Chemii Medycznej, który prowadzi prace rozwojowe na etapie discovery i fazy przedklinicznej, czyli począwszy od analizy struktury potencjalnych celów terapeutycznych, a skończywszy na syntezie zaawansowanych cząsteczek, potencjalnych leków (ang. drug candidates), które następnie będą badane w cyklu testów in-vitro przed przejściem do kolejnych faz ich rozwoju przedklinicznego i klinicznego. W 2021 r. w Łodzi uruchomione zostało nowoczesne laboratorium o powierzchni 500 mkw i stanowiskami do badań dla ponad 20 naukowców.
Spółka OncoArendi LLC (utworzona w 2014 r. i zlokalizowana w stanie Delaware) prowadzi działalność badawczo-rozwojową w oparciu m.in. o finansowanie z National Institutes of Health (NIH).

Jaki jest charakter i status współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej

Na podstawie zawartej w czerwcu 2021 umowy o współpracy naukowej prowadzimy z MIBMiK wspólne badania w kierunku odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA w ramach strategicznej platformy małych cząsteczek celujących w RNA, stanowiącej jeden z 3 filarów Strategii Spółki na lata 2021-2025. W tych działaniach wykorzystujemy zarówno unikalną wiedzę i ekspertyzę naszego partnera, jak również nasz własny, coraz liczniejszy zespół zdolnych i ambitnych naukowców. Planowane badania obejmują rozwój i optymalizację Platformy Bioinformatycznej i wchodzących w jej skład programów komputerowych, które będą jednocześnie wykorzystywane do odkrywania nowych związków małocząsteczkowych w ramach tej współpracy.

Jednocześnie OncoArendi i MIBMiK prowadzą negocjacje w zakresie udzielenia licencji na wykorzystanie unikalnych oprogramowań opracowanych przez MIBMiK, które usprawnią i przyspieszą procesy poszukiwania i projektowania nowych leków w ramach Platformy Bioinformatycznej w platformie leków celujących w RNA.

Czy planowane badanie kliniczne z wykorzystaniem OATD-02 będzie zaślepione czy otwarte (tzw. open-label)?

Badania fazy I oceniające bezpieczeństwo, tolerancję oraz aktywność przeciwnowotworową OATD-02 będzie prowadzone z udziałem pacjentów obu płci z chorobami nowotworowymi i będzie to badanie otwarte, czyli tzw. open label oraz nierandomizowane.

This site is registered on wpml.org as a development site.