Badania i Rozwój

Molecure odkrywa i rozwija przełomowe małocząsteczkowe leki przyszłości, oddziałujące na nowe cele terapeutyczne w obrębie RNA i białek, aby umożliwić leczenie chorób nowotworowych, włóknieniowych i zapalnych. Wyjątkowe kompetencje Molecure w obszarze chemii medycznej i biologii, w połączeniu z wiedzą na temat nowych celów terapeutycznych, pozyskaną z wiodących ośrodków akademickich, pozwoliły na stworzenie szerokiego portfolio leków ukierunkowanych na unikalne, niezbadane dotąd cele białkowe oraz platformę odkrywania leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują funkcję mRNA.

CANDIDATE SELECTION
Molecular Target
Indications
Target Validation Hit-To-Lead
Lead Optimization
In Vivo Poc
Preclinical Development
Regulatory Process
Phase I
Phase II
PROPRIETARY PIPELINE
Undisclosed mRNA
In progress
OATD-02 ARG1/ARG2
ImmunoOncology
2ND GENERATION OATD-02 (Nanoliposomes)
ImmunoOncology
USP7
ImmunoOncology
UNDISCLOSED USP
ImmunoOncology
UNDISCLOSED
Fibrosis
Under an Option to License Agreement from
PARTNERED WITH GALAPAGOS
OATD-01 CHIT1/AMCASE
IPF
2ND GENERATION CHIT1/AMCASE
IPF, ILDS
RIGHT OF FIRST NEGOTIATION BY GALAPAGOS NV
YKL-40
ImmunoOncology, IPF
ROFN BY
CHIT1 SELECTIVE
NASH, CNS
ROFN BY
Current Status
2022-23 Predictions

Unikalna platforma RNA

Firma Molecure rozwija unikalną platformę RNA skoncentrowaną na odkrywaniu związków małocząsteczkowych, które oddziałują bezpośrednio z mRNA kodujących białka odpowiedzialne za rozwój wielu chorób. Poprzez modulowanie funkcji biologicznej tych cząsteczek mRNA i bezpośredni wpływ na ich translację, tworzymy leki o nowym mechanizmie działania.

Takie podejście pozwala na dostęp do tysięcy nowych celów terapeutycznych, które do tej pory uważane były niedostępne dla tradycyjnych małych cząsteczek oddziałujących z białkami.

Spośród około 20 000 białek wchodzących w skład ludzkiego proteomu tylko 15% uważa się za potencjalne cele terapeutyczne, których funkcję można modulować poprzez oddziaływanie ze związkami małocząsteczkowymi. Dzieje się tak dlatego, że tylko część białek ma potencjał do wiązania małych cząsteczek i jednocześnie może być uważana za potencjalny cel terapeutyczny, gdyż została powiązana z chorobą. Ludzki transkryptom (cząsteczki mRNA kodujące białka) nie był do tej pory szeroko eksplorowany jako źródło potencjalnych celów terapeutycznych i przez wiele lat uważany był za niemożliwy do modulowania przez związki małocząsteczkowe.

Rozwój platformy mRNA firmy Molecure jest wspierany przez wyłączną umowę o współpracy naukowej z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie.

Współpraca ta zapewnia firmie dostęp do wiodących, unikalnych narzędzi bioinformatycznych opracowanych przez Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białek (LBIB) w MIBMiK, kierowane przez prof. Janusza Bujnickiego.

Platforma ta daje Molecure możliwość wykorzystania wyjątkowych metod służących odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w RNA.

Prace prowadzone przez Molecure obejmują:

  • Wykorzystanie unikalnych algorytmów do identyfikacji stabilnych i funkcjonalnych fragmentów mRNA kodowanych przez geny istotne z klinicznego punktu widzenia oraz kodujących białka niestanowiące celów dla tradycyjnych małych cząsteczek. Te przewidywane fragmenty są następnie potwierdzane z rozdzielczością pojedynczego nukleotydu za pomocą sekwencjonowania i próbkowania chemicznego.
  • Użycie połączenia sztucznej inteligencji i dynamicznej oceny struktury RNA z użyciem techniki NMR, skoncentrowanych na fragmentach mRNA o złożonej strukturze, która pozwala z dużym prawdopodobieństwem na zidentyfikowanie miejsc wiązania małych cząsteczek.
  • Wykorzystanie kombinacji wirtualnego modelowania i tradycyjnej chemii medycznej, badań przesiewowych oraz optymalizacji struktury związków wyjściowych i wiodących, a następnie ich dalszych badań pod kątem działania in vitro i in vivo w celu odkrywania nowych cząsteczek o potencjale terapeutycznym oddziałujących bezpośrednio z mRNA.

Obecnym celem firmy Molecure jest dostarczenie przemysłowi biofarmaceutycznemu platformy służącej do identyfikacji związków wyjściowych, potwierdzającej, że mRNA może być celem terapeutycznym dla małych cząsteczek, co otwiera ogromne możliwości naukowe i dającą realne rozwiązania medyczne.

Potencjalne cele białkowe

Odkrywamy i opracowujemy pierwsze w swojej klasie leki małocząsteczkowe oddziałujące z wybranymi, nieeksplorowanymi dotąd białkami, co umożliwia opracowanie nowych terapii w leczeniu chorób nowotworowych, zapalnych i włóknieniowych.

Molecure potwierdziło już swoje unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych, generując zróżnicowane portfolio, składające się siedmiu różnych programów badawczych, z których:

  • pierwszy kandytat na lek znajduje się w fazie rozwoju klinicznego*, a kolejna cząsteczka wejdzie do kliniki w drugiej połowie 2022 roku
  • 5 programów w fazie rozwoju przedklinicznego (fazie odkrywania); obejmują one i są ukierunkowane na 4 niepoznane dotąd, nowe grupy celów terapeutycznych (arginazy, chitynazy, deubikwitynazy oraz nieujawniony cel).

*Partnerstwo po zakończeniu fazy 1 z Galapagos

Inhibitory arginaz

Arginaza 1 (ARG1) i Arginaza 2 (ARG2) są potwierdzonymi celami terapeutycznymi, opisanymi w różnych typach nowotworów, w których zwiększona aktywność tych enzymów koreluje ze stopniem zaawansowania choroby i gorszym rokowaniem klinicznym, na skutek zmniejszonego poziomu argininy.

Główny kandydat kliniczny Molecure, OATD-02, jest pierwszym i jedynym podwójnym inhibitorem arginaz, rozwijanym do leczenia nowotworów, wpływającym zarówno na odpowiedź immunologiczną wobec komórek w guzie nowotworowym, jak i ich metabolizm. Substancję tę wybrano jako kandydata do badań klinicznych w leczeniu chorych z różnymi nowotworami w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Oczekuje się, że OATD-02 rozpocznie fazę I/II badań klinicznych w drugiej połowie 2022 roku.

Firma Molecure, we współpracy ze swoim partnerem, firmą SyVento, prowadzi też prace nad własną formulacją liposomalną inhibitorów arginazy, celem zwiększenia ich biodostępności i ukierunkowanej ekspozycji wewnątrz guza.

Inhibitory chitynaz

Molecure opracowała unikalne serie inhibitorów chitynaz, które modulują czynność makrofagów, zmniejszając nasilenie stanu zapalnego i oferując tym samym nowe podejście terapeutyczne w chorobach zapalnych i włóknieniowych. Podwyższony poziom jednej z chitynaz – chitotriozydazy (CHIT1) jest związany z chorobami zapalnymi i włóknieniowymi, prowadząc do nadmiernej aktywacji makrofagów.

Umowa z Galapagos – OATD-01 (GLPG4716)

Firma Molecure opracowała pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor chitynaz, OATD-01, przeznaczony do leczenia chorób włóknieniowych, w tym idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza.

OATD-01 jest podwójnym inhibitorem chitotriozydazy (CHIT1) i kwaśnej chitynazy ssaków (AMCase), który w badaniach przedklinicznych wykazał silne działanie przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe w różnych modelach chorób, w tym włóknienia płuc, niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) i sarkoidozy.

Licencja na OATD‑01 została udzielona firmie Galapagos NV na globalny rozwój i wprowadzenie produktu na rynek pod nazwą GLPG4716. GLPG4716 ma rozpocząć badania kliniczne fazy II w leczeniu IPF w 2022 r.

Program YKL-40

Program ten doprowadził do odkrycia związku OAT-3912, który silnie i selektywnie wiąże się z YKL‑40. W badaniach przedklinicznych w modelu raka jelita grubego wykazano, że OAT-3912 spowalnia wzrost guza przez reaktywację odpowiedzi układu odpornościowego, oferując potencjalne korzyści terapeutyczne w wielu typach nowotworów.

YKL-40 to białko chitynazopodobne (CLPs) należące do rodziny chitynaz, jednak nieposiadające aktywności enzymatycznej. Wysokie stężenie YKL-40 jest związane ze złym rokowaniem, progresją i stopniem zaawansowania różnych chorób zapalnych i wielu rodzajów nowotworów. Białko to jest produkowane i wydzielane przez komórki układu odpornościowego (zwłaszcza makrofagi i neutrofile) oraz różne komórki strukturalne, takie jak fibroblasty, komórki mięśni gładkich, nabłonka i śródbłonka, a także przez komórki nowotworowe.

Inhibitor CHIT1 drugiej generacji

CHIT1 odgrywa rolę w rozwoju innych chorób o podłożu zapalnym lub włóknieniowym, w tym w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH), oraz potencjalnie w szerokim spektrum chorób neurologicznych, które charakteryzują się nadmierną aktywacją komórek zapalnych w mózgu (neurozapalenie).

Firma Molecure opracowuje inne selektywne inhibitory CHIT1, strukturalnie różne od OATD-01, do zastosowania w wybranych wskazaniach, które zostały wybrane do badań typu proof-of-concept, mianowicie w leczeniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) i chorób neurologicznych o podłożu zapalnym.

Program Inhibitorów Deubikwitynaz (DUB) – USP7

Firma Molecure opracowuje inhibitory DUBs, w tym selektywny inhibitor proteazy specyficznej dla ubikwityny 7 (USP7), której wysoka ekspresja jest obserwowana w wielu nowotworach, co sprzyja onkogenezie. USP7 reguluje poziom wielu białek zaangażowanych w cykl komórkowy i odpowiedź immunologiczną, w szczególności w homeostazę p53, białka supresorowego nowotworów i regulatora cyklu komórkowego.

Firma Molecure zidentyfikowała cząsteczkę wiodącą OAT-4828, selektywny inhibitor USP7, który wykazuje bezpieczeństwo i skuteczność w wybranych przedklinicznych modelach nowotworów. Mechanizm działania inhibitora USP7 opiera się na stymulacji odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym oraz poprzez bezpośrednie hamowanie proliferacji komórek nowotworowych w połączeniu z apoptozą. Profil farmakologiczny nominowanego kandydata klinicznego umożliwi jego doustne dawkowanie u pacjentów.

Ubikwitynacja, czyli przyłączanie ubikwityny do substratu, jest modyfikacją potranslacyjną krytyczną dla homeostazy komórki. Ekspresja deubikwitynaz lub proteaz specyficznych dla ubikwityny (DUBs/USPs), enzymów biorących udział w deubikwitynacji białek, może być nieprawidłowa w nowotworach i mikrośrodowisku guza nowotworowego, co sprawia, że białka z rodziny DUB stanowią ważną grupę potencjalnych celów terapeutycznych w leczeniu chorób nowotworowych.

Publikacje

Inhibition of CHIT1 as a novel therapeutic approach in idiopathic pulmonary fibrosis

Development of Dual Chitinase Inhibitors as Potential New Treatment for Respiratory System Diseases

Benzoxazepine-Derived Selective, Orally Bioavailable Inhibitor of Human Acidic Mammalian Chitinase

Targeting Acidic Mammalian chitinase Is Effective in Animal Model of Asthma

Discovery and Pharmacokinetics of Sulfamides and Guanidines as Potent Human Arginase 1 Inhibitors

Plakaty

Targeting Chi3l1 by a small molecule activates macrophages, June 15-17.2022, Lyon, France

Pharmacological inhibition of chitotriosidase (CHIT1) as a novel therapeutic approach for sarcoidosis I 12-16 June, 2022, Keystone, CO, USA

EFMC-ASMC’19 – September 1-5, 2019 | Athens, Greece

ACS National Meeting & Expo – August 25 – 29, 2019 | San Diego, CA

ATS- International Conference – Dallas, 17-22.05.2019

Granty

Obecne projekty

Reaktywacja przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w glejakach przy wykorzystaniu

Badanie przedkliniczne I kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy I nieswoistych chorób zapalnych jelit

Scaling-up biodegradable nanomedicines for multimodal for multimodal precision cancer immunotherapy (PRECIOUS)

Opracowanie kandydata na lek ‘first-in-class’ w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40

Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej

Zakończone granty

Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresi

Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki

(2012-2015); Wartość projektu: 5,7 mln zł, dofinansowanie OAT ok. 1,5 mln zł.

(2012-2015); Wartość projektu: 5,7 mln zł, dofinansowanie OAT ok. 1,5 mln zł.

(2013-2015); wartość projektu: 7 084 640 zł

This site is registered on wpml.org as a development site.