Ogłoszenie wyników postępowania nr 01/2023 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu analizy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR dla laboratorium chemicznego w Łodzi przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

całkowita wartość netto zamówienia: 53 920,00 zł

Wyłoniony Dostawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 01/2023-DUBs – Usługi badawcze z zakresu analizy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR – AKTUALIZACJA Z 11.01.2023 wraz z publikacją PYTAŃ I ODPOWIEDZI

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Usługi badawcze z zakresu analizy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR dla laboratorium chemicznego w Łodzi przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy

01_2023_Zapytanie

01_2023_Zalaczniki_1_2_3_4

W dniu 11.01.2023 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania (punktu IV.2 A) w związku z nadesłanymi pytaniami, które załączamy poniżej wraz z odpowiedziami. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Termin składania ofert został wydłużony do 13/01/2023 do godz.: 23:59:59.

01_2023_Zapytanie_aktualizacja 11-01-2022

01_2023_Pytania i Odpowiedzi

This site is registered on wpml.org as a development site.