Ogłoszenie wyników postępowania nr 01/2023 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu analizy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR dla laboratorium chemicznego w Łodzi przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

całkowita wartość netto zamówienia: 53 920,00 zł

Wyłoniony Dostawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.