Ogłoszenie wyników postępowania nr 30/2023 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części in vivo badania aktywności biologicznej inhibitorów deubikwitynaz w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

całkowita wartość netto zamówienia: 39 562,06 PLN

Wyłoniony Wykonawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 30/2023-DUBs – Usługa badawcza in vivo w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części in vivo badania aktywności biologicznej inhibitorów deubikwitynaz w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B.

30_2023_Zapytanie

30_2023_Załączniki_1_2_3_4

30_2023_Załącznik_5

Ogłoszenie wyników postępowania nr 17/2023-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu oraz ciekły azot przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pakiet 1 Część 1 – DRY ICE ZONE Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź; całkowita wartość netto zamówienia: 11 232,00 zł
Pakiet 1 Część 2 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 1 – ICE FACTORY DAMIAN CHĘSZ, ul. Przestrzenna 51, 93-423 Łódź; całkowita wartość netto zamówienia: 10 752,00 zł
Pakiet 2 Część 2 – Medgaz Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 153/1A, 90-302 Łódź; całkowita wartość netto zamówienia: 1 728,00 zł

Wyłonieni Dostawcy uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.

ANNOUNCEMENT OF TENDER RESULTS – Request For Proposal No. 16/2023 – DUBs

OBJECT FOR THE REQUEST: In vitro safety studies for pharmaceutical safety and determination of ADME parameters (Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion) for small molecule compounds within 7 months from the validation of the agreement.

After collecting all the information regarding the request for proposal and after analyzing the completeness of the offers, the Tender Commission concludes that the most advantageous offer meeting all the requirements contained in the request has been presented by:

Part 1: Eurofins Panlabs Inc., 6 Research Park Drive – St Charles, MO, 63304, USA, total net price of the order execution: : 44 089,55 EUR (197 979,72 PLN)
Part 2: Selvita S.A., Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, total net price of the order execution: : 32 620,00 EUR (146 476,85 PLN)
Part 3: Eurofins Panlabs Inc., 6 Research Park Drive – St Charles, MO, 63304, USA, total net price of the order execution: : 99 228,20 EUR (445 574,31 PLN)

The Commission recommends the Management Board to perform the order in accordance with the offer submitted by this Contractors.

Ogłoszenie wyników postępowania nr 16/2023-DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na ocenie bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz wyznaczaniu parametrów ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) dla związków małocząsteczkowych przez okres 7 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1: Eurofins Panlabs Inc., 6 Research Park Drive – St Charles, MO, 63304, USA, całkowita wartość netto zamówienia: 44 089,55 EUR (197 979,72 PLN)
Część 2: Selvita S.A., Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, całkowita wartość netto zamówienia: 32 620,00 EUR (146 476,85 PLN)
Część 3: Eurofins Panlabs Inc., 6 Research Park Drive – St Charles, MO, 63304, USA, całkowita wartość netto zamówienia: 99 228,20 EUR (445 574,31 PLN)

Wyłoniony Wykonawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 17/2023 – DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód oraz ciekły azot

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu oraz ciekły azot przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

17_2023_Zapytanie

17_2023_Załączniki_1_2_3_4

REQUEST FOR PROPOSAL No. 16/2023-DUBs – In vitro studies for pharmaceutical safety and determination of ADME parameters

The order is carried out as a part of the project titled:
⎯ DUBs: „RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DEUBIQUITINASE INHIBITORS IN ANTITUMOR IMMUNOTHERAPY” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle

Molecure is looking for a Contractor ready to perform:

In vitro safety studies for pharmaceutical safety and determination of ADME parameters (Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion) for small molecule compounds within 7 months from the validation of the agreement.

16_2023_DUBs_request_ENG

16_2023_DUBs_appendicies_ENG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 16/2023-DUBs – Ocena bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz ADME

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegająca na ocenie bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz wyznaczaniu parametrów ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) dla związków małocząsteczkowych przez okres 7 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

16_2023_DUBs_zapytanie

16_2023_DUBs_załączniki

ANNOUNCEMENT OF TENDER RESULTS – Request For Proposal No. 04/2023-ABM

OBJECT FOR THE REQUEST: Providing professional advisory services in the field of regulatory affairs related to clinical development of a drug candidate (OATD-01) and preparation and submission of clinical trial application to the US regulatory bodies.

After collecting all the information regarding the request for proposal and after analyzing the completeness of the offers, the Tender Commission concludes that the most advantageous offer meeting all the requirements contained in the request has been presented by:

Specialized Medical Services-oncology B.V.
Address: Stationsplein Noord-Oost 438,
1117 Schiphol, The Netherlands

Total net price of the order execution: 239 959,00 EUR

The Commission recommends the Management Board to perform the order in accordance with the offer submitted by this Contractor.