ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 80/2019 – IPF/YKL-40/ARG/SARCO/ NASH/ KARDIO/DUBs-pipety i pipetory

W związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektów (współfinansowanych ze środków krajowych i ze środków UE):
SARCO: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY KANDYDATA NA LEK OATD-01, DO STOSOWANIA U PACJENTÓW Z SARKOIDOZĄ”, w ramach naboru w konkursie Ścieżka dla Mazowsza/2019 (MAZOWSZE/0128/19)
NASH: „OPRACOWANIE I ROZWÓJ NOWEJ, EFEKTYWNEJ TERAPII NIEALKOHOLOWEGO STŁUSZCZENIOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY (ANG. NASH), WYKORZYSTUJĄCEJ DROBNOCZĄSTECZKOWY INHIBITOR ENZYMU CHITOTRIOZYDAZY 1 (CHIT1)”, w ramach naboru w konkursie Ścieżka dla Mazowsza/2019 (MAZOWSZE/0083/19)
KARDIO: „OPRACOWANIE I ROZWÓJ NOWEJ TERAPII OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA, WYKORZYSTUJĄCEJ DROBNOCZĄSTECZKOWE INHIBITORY ARGINAZY”, w ramach naboru w konkursie Ścieżka dla Mazowsza/2019 (MAZOWSZE/0195/19)
DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”, w ramach naboru w konkursie 6/1.1.1/2019, Działanie 1.1, Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę pipet automatycznych 1–kanałowych, wielokanałowych elektronicznych i automatycznych oraz pipetorów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

80_2019_zapytanie

80_2019_załączniki