ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 24/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych/ aktualizacja dokumentacji oraz publikacja pytań 05/05/2021

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

24_2021_DUBs_zapytanie

24_2021_DUBs_zalaczniki

W dniu 05.05.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego w przedmiocie doprecyzowania opisu kilku pozycji ( poz.2,5,11,12,13,21,25)

Zamawiający załącza skorygowany w dniu 05.05.2021 dokument Zapytania oraz Załączniki. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do 11/05/2021

24_2021_DUBs_zapytanie_aktualizacja_05.05.2021

24_2021_DUBs_zalaczniki_aktualizacja_05.05.2021

Zamawiający załącza również odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w wyznaczonym do zadawania pytań terminie tj. do 05/05/2021 g.13:00

Zapytanie 24_2021 pytania i odpowiedzi