ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10/2022–DUBs – Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej – aktualizacja 14.04.2022

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 8 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

10_2022_DUBs_zapytanie

10_2022_DUBs_zalaczniki

W dniu 14.04.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji zapytania oraz załączników w związku ze zmianą nazwy firmy, strony internetowej Zamawiającego oraz rezygnacją z pozycji 7 przedmiotu zamówienia. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym i odpowiednio przekreślone. Termin składania ofert został wydłużony do 28/04/2022 do godz.: 23:59.