Sukces oferty akcji Molecure, około 50 mln PLN z emisji Spółka przeznaczy na finansowanie intensywnych prac nad dalszą budową zrównoważonego pipeline przełomowych terapii

  • Zakończyła się emisja 2.776.000 akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, oferowanych w ramach uchwalonego kapitału docelowego, po cenie emisyjnej 18 PLN za akcję
  • W ramach oferty, akcje serii H zostały objęte przez 35 inwestorów
  • Zainteresowanie inwestorów objęciem akcji Spółki było bardzo wysokie i kilkukrotnie przewyższyło wielkość oferty
  • Środki pozyskane w drodze oferty posłużą współfinansowaniu realizacji planów strategicznych spółki Molecure na lata 2023-2025

Warszawa, 18 lipca 2023 r. – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcję mRNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, poinformowała, że zawarła umowy objęcia na wszystkie 2.776.000 akcje serii H oferowane w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach uchwalonego kapitału docelowego. Cena emisyjna została ustalona na 18 PLN, co oznacza, że wartość brutto oferty wyniosła około 50 mln PLN.

„Z sukcesem zamknęliśmy ofertę akcji serii H, która cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, z których część nie była wcześniej obecna w naszym akcjonariacie. Dziękujemy wszystkim inwestorom za wzięcie udziału w ofercie i okazane nam zaufanie. W trakcie rozmów z inwestorami podczas oferty spotkaliśmy się z bardzo dobrym odbiorem naszej Strategii i pozytywną oceną potencjału rozwoju Spółki, co przełożyło się na zgłoszony przez inwestorów popyt kilkukrotnie wyższy od liczby oferowanych akcji. Uważamy, że przeprowadzenie emisji akcji w obecnych warunkach rynkowych było dużym sukcesem, a pozyskane z emisji środki posłużą do finansowania rozwoju programów badawczych Molecure w celu opracowania skutecznych terapii, które trafią do pacjentów cierpiących z powodu wielu nieuleczalnych chorób.” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i akcjonariusz Molecure S.A.

 

Środki finansowe pozyskane w drodze oferty posłużą współfinansowaniu realizacji planów strategicznych Spółki na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym przełomową technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Molecure szacuje wydatki inwestycyjne związane z realizacją strategii od połowy 2023 roku do końca 2025 roku na ok. 250 mln PLN.

Molecure posiada – jako jedyna biotechnologiczna spółka w Polsce – dwa związki first-in-class na etapie badań klinicznych i konsekwentnie buduje wartość tych programów, zmierzając do zawarcia w latach 2023-2025 co najmniej jednej umowy partneringowej o wysokiej wartości, co może przełożyć się na wymierne korzyści dla Akcjonariuszy.

„Nadrzędnym celem biznesowym naszej strategii jest komercjalizacja wytworzonej wartości intelektualnej. Zakładamy przed 2025 rokiem zawarcie umowy partneringowej dla co najmniej jednego naszego aktywa klinicznego, a także nawiązanie współprac komercyjnych dla programów będących aktualnie na wcześniejszym etapie rozwoju. Cieszymy się, że inwestorzy biorący udział w ofercie akcji docenili nasze dotychczasowe postępy oraz Strategię dalszego wzrostu. Środki pozyskane z emisji akcji wraz z innymi źródłami finansowania przyczynią się do wsparcia skutecznej i zgodnej z założonym harmonogramem realizacji postępów w rozwoju programów, a także dodatkowo umocnią naszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z partnerami” – dodaje Marcin Szumowski.

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii H. Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii H, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii H. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy materiał nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii H. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii H w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii H. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

 

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc, który jest gotowy do wejścia do II fazy badań klinicznych. Rozpoczęcie badania 2 fazy u pacjentów z sarkoidozą spodziewane jest na początku 4Q 2023 r.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się z pierwszym podaniem pacjentowi w 1Q 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA

This site is registered on wpml.org as a development site.