Strategia Rozwoju OncoArendi Therapeutics SA na lata 2021-2025

Strategia Rozwoju OncoArendi Therapeutics SA na lata 2021-2025

Tworzymy przełomowe terapie przyszłości, które pomogą pacjentom z nieuleczalnymi chorobami

  • 3 kluczowe obszary rozwoju: współpraca z Galapagos, poszerzony pipeline SMP1 oraz nowa platforma technologii przyszłości SMR2
  • strategia budowana na fundamencie wieloletniego doświadczenia w odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji kandydatów na leki w formie małych cząsteczek
  • stabilna baza kapitałowa niezbędna do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy

 

Strategia Rozwoju OncoArendi Therapeutics SA na lata 2021-2025

Tworzymy przełomowe terapie przyszłości, które pomogą pacjentom z nieuleczalnymi chorobami

  • 3 kluczowe obszary rozwoju: współpraca z Galapagos, poszerzony pipeline SMP1 oraz nowa platforma technologii przyszłości SMR2
  • strategia budowana na fundamencie wieloletniego doświadczenia w odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji kandydatów na leki w formie małych cząsteczek
  • stabilna baza kapitałowa niezbędna do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy

 

OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) – jeden z liderów polskiej branży biotechnologicznej, ogłosiła Strategię na lata 2021-2025. Misją Spółki jest poszukiwanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań, które mają pomóc pacjentom w walce z nieuleczalnymi chorobami. Ambicją OncoArendi jest bycie najbardziej cenioną na świecie polską firmą biotechnologiczną, odkrywającą, rozwijającą i komercjalizującą małocząsteczkowe leki przyszłości oparte na przełomowych technologiach.

Pierwszy obszar Strategii jest konsekwencją współpracy nawiązanej z Galapagos NV, na mocy umowy partneringowej z listopada 2020 roku. Dotyczy ona przede wszystkim rozwoju innowacyjnego leku OATD-01 – podwójnego inhibitora chitynaz. Kontrakt o wartości 322 mln euro (total biodollar value) to największa tego typu umowa w historii branży biotechnologicznej w Polsce. Współpraca w ciągu kilku lat ma doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku GLPG4716 (dawne OATD-01) lub innych podwójnych inhibitorów chitynaz, do zastosowania w pierwszej kolejności we włóknieniu płuc.

„Podpisanie umowy z Galapagos jest dla nas przełomem na płaszczyźnie naukowej i biznesowej, a także katalizatorem opracowania Strategii OncoArendi na lata 2021-2025. Kontrakt ten jest jednoznaczną walidacją naszego potencjału naukowego i modelu biznesowego oraz stanowi jeden z fundamentów dalszego rozwoju Spółki. Umowa ta już zapewniła Spółce stabilność finansową i wierzymy, że w ciągu najbliższych kilku lat pomyślne wyniki kolejnych etapów badań ustabilizują przychody z tego źródła. Cząsteczka OATD-01 jest pierwszą z naszego portfolio SMP, która została skomercjalizowana i to od razu z ogromnym sukcesem” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics.

Kolejnym obszarem Strategii OncoArendi (SMP) jest równoległe wzmacnianie dotychczasowego pipeline’u projektów w obszarze chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym oraz w immuno-onkologii.

„Do dotychczas rozwijanych projektów planujemy dołączyć nowe poprzez „in-licensing”. Dzięki różnym obszarom badawczym i cząsteczkom na różnym etapie rozwoju nasz pipeline będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, szeroki i zrównoważony – to drugi filar naszej Strategii. W ciągu niespełna roku, kolejna cząsteczka, czyli inhibitor arginazy OATD-02, powinna trafić do pacjentów onkologicznych w pierwszej fazie badań klinicznych. Naszym celem w tym obszarze strategicznym jest, aby większość z 5‑6 rozwijanych projektów z pipeline SMP znalazło się w oknie transakcyjnym lub blisko niego w perspektywie strategicznej i aby w tym czasie podpisać przynajmniej jedną umowę partneringową o skali finansowej porównywalnej do umowy z Galapagos NV” – dodaje Marcin Szumowski.

W ramach realizacji założonych celów odnośnie do drugiego obszaru strategicznego OncoArendi będzie również analizowało rynek między innymi pod kątem potencjalnych atrakcyjnych licencji programów badawczych na wczesnym etapie rozwoju.

Nowym i kluczowym z punktu widzenia budowania wartości elementem Strategii jest plan rozwoju rewolucyjnej platformy technologicznej, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w mRNA (SMR).

„To trzeci niezwykle atrakcyjny naukowo i transakcyjnie obszar naszej Strategii – technologia przyszłości, która będzie kluczem do wyleczenia wielu śmiertelnych chorób. Co istotne, decyzja o budowaniu platformy SMR oparta jest na wewnętrznym know-how i doświadczeniu pozyskanym przez wiele lat pracy nad odkrywaniem i rozwojem małych cząsteczek oraz sukcesie w ich komercjalizacji. Bazuje także na unikalnej wiedzy naszych obecnych i przyszłych partnerów naukowych” – mówi Rafał Kamiński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych (CSO) OncoArendi Therapeutics.

„Technologia mRNA jest przełomem w odkrywaniu nowych leków (ang. disruptive technology) i otwiera drzwi do wielu dotychczas nieosiągalnych celów biologicznych ukrytych w sekwencji ludzkiego RNA. Ta technologia oferuje dostęp do tysięcy nowych celów terapeutycznych dla przyszłych leków. To oznacza, że jest to obszar o znacznie większym potencjale, niż tradycyjne metody odkrywania leków. Celowanie w RNA to ingerowanie w źródło przyczyny choroby na wcześniejszym etapie, zanim nastąpi synteza chorobotwórczego białka” – wyjaśnia Rafał Kamiński.

„Specyfiką rynku technologii leków małocząsteczkowych celujących w RNA jest to, że transakcje partneringowe zawierane są już na bardzo wczesnym etapie. W ciągu niecałych 2 lat w tej technologii zawarto transakcje o łącznej wartości (total biodollar value) przekraczającej 8 mld USD! Naszym celem jest podpisanie w nakreślonej perspektywie strategicznej umowy partneringowej związanej z platformą SMR o znacznie większej skali finansowej niż umowa z Galapagos NV. Podsumowując – przed nami niezwykle ekscytujące 5 lat. Pokazaliśmy, że jesteśmy Spółką sukcesu, która potrafi stworzyć ogromną wartość dla inwestorów i jesteśmy przekonani, że dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej Strategii 2021-2025 wygenerowana wartość dodana będzie o rząd wielkości wyższa” – konkluduje Marcin Szumowski.

OncoArendi ma stabilną bazę kapitałową niezbędną do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy zgodnie z przyjętą Strategią.

„Przewidywane nakłady na realizację celów strategicznych w latach 2021-2022 to blisko 100 mln zł. Obecnie dysponujemy kwotą 120 mln zł, a dodatkowo zakontraktowane przez nas finansowanie z grantów na najbliższe 3 lata wynosi 44 mln zł. Planujemy pozostać aktywni w pozyskiwaniu dotacji oraz maksymalizować wpływy z umowy z Galapagos NV. W okresie 2 lat nie przewidujemy zapotrzebowania na dodatkowe środki zewnętrzne. Reasumując, przy założeniu realizacji wszystkich kamieni milowych, Strategia 2021-2025 ma pełne pokrycie w środkach pieniężnych” – mówi Sławomir Broniarek, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (CFO) OncoArendi Therapeutics.

Pobierz: Zarys Strategii Rozwoju 2021.03.24

[1] SMP – Small Molecules targeting Proteins (małe cząsteczki celujące w białka); [2] SMR – Small Molecules targeting mRNA (małe cząsteczki celujące w mRNA)

Kontakt dla mediów:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów:
Katarzyna Mucha, cc group
tel. +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

OncoArendi Therapeutics (WSE: OAT) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym i chorób nowotworowych.

Model biznesowy OncoArendi polega na odkrywaniu i rozwoju leków pierwszych lub najlepszych w swojej klasie (ang. first-in-class lub best-in-class) i licencjonowaniu praw do ich dalszego rozwoju i sprzedaży większym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym o zasięgu globalnym. W 2020 r. OncoArendi z sukcesem ukończyło 1 fazę kliniczną dla kandydata na lek OATD-01 – dualnego inhibitora chitynaz. W listopadzie 2020 r. OncoArendi podpisało z Galapagos NV największą w historii polskiej biotechnologii umowę o współpracy o wartości total biodollar ponad 320 mln EUR, co stanowi jednoznaczną walidację potencjału naukowego oraz modelu biznesowego Spółki. Na podstawie umowy OncoArendi przyznało Galapagos wyłączną licencję na kontynuację rozwoju cząsteczki OATD‑01.

Firma jest notowana na GPW od kwietnia 2018 r. Więcej informacji pod linkiem: www.oncoarendi.com