Pierwsza kliniczna walidacja inhibitorów arginazy w immunoterapii przeciwnowotworowej

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Wyniki badań zaprezentowane na forum Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) w Barcelonie przez kalifornijską firmę biotechnologiczną Calithera Biosciences są kolejnym dowodem na to, że inhibitory arginazy mogą stanowić nową immunoterapię przeciwnowotworową.

Drobnocząsteczkowy kandydat na lek (INCB001158), licencjonowany przez Calitherę firmie Incyte Corporation, to pierwszy na świecie inhibitor arginazy w rozwoju klinicznym. Dnia 29 września Calithera Biosciences przedstawiła wyniki badania klinicznego I fazy dla tego kandydata na lek. W badaniu oceny bezpieczeństwa i tolerancji kandydata na lek, pacjenci z rozsiewem choroby nowotworowej lub miejscowo zaawansowanym nowotworem opornym na dostępne metody leczenia otrzymywali związek INCB001158. Terapii zostali poddani chorzy z rozpoznaniem raka płuc, raka jelita grubego i innymi guzami litymi. Związek INCB001158 był dobrze tolerowany, hamował aktywność arginazy i indukował wzrost argininy w osoczu przy zastosowaniu wszystkich badanych dawek.

Związek był stosowany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonymi z pembrolizumabem (Keytruda®, Merck & Co). W prezentacji przedstawiono wyniki dla grupy pacjentów z rakiem jelita grubego stabilnym mikrosatelitarnie (ang. microsatellite stable, MSS). Ten typ raka jest wyjątkowo oporny na standardowe terapie, w szczególności na inhibitory punktów kontrolnych układu odpornościowego. Potwierdzono częściową odpowiedź i stabilizację choroby u 27% pacjentów w grupie monoterapii. W połączeniu z pembrolizumabem odsetek obiektywnych odpowiedzi (ang. overall response rate, ORR) wzrósł z 3% do 7% (w porównaniu z 0-1% zaobserwowanym dla inhibitorów punktu kontrolnego), a czas przeżycia wolny od progresji choroby po 6 miesiącach podwoił się w porównaniu z grupą, która otrzymywała  tylko pembrolizumab.

Wyniki badań przedstawione przez Calithera Biosciences potwierdzają, że arginaza jest obiecującym celem terapeutycznym w onkologii i stanowią pierwsze kliniczne potwierdzenie (ang. clinical proof-of-concept, PoC) celowości zastosowania inhibitorów arginazy jako nowej terapii dla pacjentów z nowotworami opornymi na standardowe leczenie. Ponadto, wyniki te potwierdzają, że zahamowanie aktywności arginazy jest bezpieczne w dawkach terapeutycznych u pacjentów onkologicznych.

POBIERZ PDF

OncoArendi Therapeutics rozwija nową klasę inhibitorów arginazy a jej kandydat kliniczny, OATD-02, jest znacznie bardziej aktywnym inhibitorem arginazy charakteryzującym się unikalnym profilem, farmakologicznym, odróżniającym go od INCB001158. OATD-02 kończy obecnie fazę rozwoju przedklinicznego, wzbudzając zainteresowanie szeregu światowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, rozważających włączenie inhibitora arginazy do portfela swoich produktów immuno-onkologicznych.  Kliniczna walidacja arginazy jako celu terapeutycznego w onkologii, a także  bezpieczeństwo i dobra tolerancja dawek terapeutycznych INCB001158, znacząco zmniejsza ryzyko translacyjne i zwiększa atrakcyjność rozwijanego przez OncoArendi OATD-02 na rynku umów partneringowych.

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]