OncoArendi Therapeutics wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych

Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

Informacja prasowa

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych, złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Zdecydowaliśmy się na emisję akcji w drodze oferty publicznej i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aby pozyskać środki finansowe na realizację obecnie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz na wkład własny do finansowania nowych projektów. Naszym celem strategicznym jest doprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych do optymalnego momentu umożliwiającego ich komercjalizację, poprzez podpisanie umowy partneringowej lub sprzedaż licencji globalnym firmom farmaceutycznym. Mam nadzieję, że będziemy gotowi na przeprowadzenie IPO w pierwszej połowie przyszłego roku, ale ostateczną decyzję o terminie oferty uzależniamy m.in. od sytuacji na rynku kapitałowym – mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu, współtwórca i akcjonariusz spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

OncoArendi prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych. Pierwszy to choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego. W wyniku prac badawczych wybrany został najbardziej zaawansowany związek OATD-01, który w zwierzęcych modelach chorób wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia, a stosowany może być np. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Kandydat kliniczny OATD-01 przeszedł już fazę rozwoju przedklinicznego, a we wrześniu tego roku firma OncoArendi otrzymała pozwolenie od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) na rozpoczęcie badań klinicznych. W efekcie, w październiku bieżącego roku pierwsza grupa ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human”, prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w okolicy Monachium.

– Pierwsze podanie związku OATD-01 u pacjentów jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju zupełnie nowej klasy leków. Uważamy, że inhibitory białek z rodziny chitynaz mają duży potencjał, aby stać się nowymi lekami w terapii przewlekłych chorób układu oddechowego. Pierwsze podanie związku OATD-01 jest także istotnym wydarzeniem w rozwoju OncoArendi Therapeutics, która jest trzecią firmą w historii polskiej farmacji, której udało się doprowadzić kandydata na innowacyjny lek do rozwoju klinicznego – mówi Stanisław Pikul, jeden z założycieli, członek zarządu i VP Development.

Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest onkologia. OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która obecnie stanowi obszar terapeutyczny o największym potencjale rynkowym. Najbardziej zaawansowana cząsteczka to OATD-02, z grupy inhibitorów arginazy, które mają na celu zwiększyć skuteczność innych leków stosowanych w leczeniu pacjentów z nowotworami jelita grubego, płuca, skóry, a być może także u chorych z nowotworami mózgu. OATD-02, drugi kandydat kliniczny OncoArendi, został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na etapie rozwoju przedklinicznego.

– OATD-02 jest cząsteczką chemiczną blokującą enzymy, które hamują naturalną zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania nowotworu. Wyniki badań z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób nowotworowych są obiecujące, wykazaliśmy efekt terapeutyczny związku w skojarzeniu z innymi lekami już sprzedawanymi na rynku. Badania kliniczne z udziałem pacjentów chcielibyśmy rozpocząć na początku 2019 roku – mówi Karolina Dzwonek, VP Biologii OncoArendi Therapeutics.

OncoArendi prowadzi także prace nad kilkoma innymi cząsteczkami. Najbardziej zaawansowane wśród nich są prace nad cząsteczką blokującą selektywnie białko CHIT1, która może być zastosowana w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza. Badania prowadzone są także nad związkiem blokującym białko YKL-40 do zastosowania w terapii nowotworów, w szczególności glejaka wielopostaciowego (GBM).
Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W gronie inwestorów, którzy uwierzyli w zdolność zespołu OncoArendi do wynalezienia nowych leków na choroby płuc i choroby nowotworowe jest Michał Sołowow.
***
O OncoArendi Therapeutics:
OncoArendi Therapeutics S.A. jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i prowadzących do włóknienia tkanek oraz chorób nowotworowych. Dział badawczo-rozwojowy OncoArendi zatrudnia obecnie blisko 60 pracowników naukowych, z których ponad połowa posiada tytuł naukowy doktora.
OncoArendi Therapeutics koncentruje się na projektach badawczych, w których rozwijane cząsteczki mają potencjał, aby być pierwsze (ang. first-in-class) lub najlepsze (ang. best-in-class) na świecie w swojej kategorii i dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Koncentracja na pierwszych lub najlepszych na świecie cząsteczkach znacznie zwiększa ich wartość i potencjał rynkowy oraz istotnie wpływa na wzrost prawdopodobieństwa zakwalifikowania potencjalnych leków do grupy wiodących terapii w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych.
Model biznesowy OncoArendi polega na realizacji projektów badawczo-rozwojowych mających na celu komercjalizację nowych kandydatów na leki w optymalnym momencie rozwoju projektów.
Więcej informacji: https://oncoarendi.com/pl/o-firmie/
Dodatkowych informacji udziela:
Kontakt dla mediów:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki OncoArendi Therapeutics S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.oncoarendi.com/pl/) jak również na stronie internetowej Oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A. (http://www.trigon.pl/).

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.