OncoArendi Therapeutics otrzymało raport końcowy z badania klinicznego fazy Ib innowacyjnej cząsteczki OATD-01.

  • raport potwierdza profil bezpieczeństwa OATD-01 uzasadniający dalszy rozwój kliniczny tego kandydata na lek
  • w 1Q 2021 r. Spółka planuje złożenie wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą

OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) – firma biotechnologiczna specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju nowych leków, będzie kontynuowała rozwój kliniczny cząsteczki OATD-01 – innowacyjnego drobnocząsteczkowego inhibitora chitynaz – w leczeniu ciężkich schorzeń układu oddechowego, takich jak sarkoidoza czy idiopatyczne włóknienie płuc. OncoArendi Therapeutics jest pierwszą i dotychczas jedyną firmą biotechnologiczną na świecie, która prowadzi badania kliniczne nad lekami blokującymi aktywność chitynaz (first-in-class).

  • raport potwierdza profil bezpieczeństwa OATD-01 uzasadniający dalszy rozwój kliniczny tego kandydata na lek
  • w 1Q 2021 r. Spółka planuje złożenie wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą

OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) – firma biotechnologiczna specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju nowych leków, będzie kontynuowała rozwój kliniczny cząsteczki OATD-01 – innowacyjnego drobnocząsteczkowego inhibitora chitynaz – w leczeniu ciężkich schorzeń układu oddechowego, takich jak sarkoidoza czy idiopatyczne włóknienie płuc. OncoArendi Therapeutics jest pierwszą i dotychczas jedyną firmą biotechnologiczną na świecie, która prowadzi badania kliniczne nad lekami blokującymi aktywność chitynaz (first-in-class).

W kwietniu br., na podstawie analizy wstępnych danych rozślepionych oraz szeregu konsultacji, Spółka podjęła decyzję o zakończeniu fazy Ib badania klinicznego związku OATD-01 przeprowadzonego na zdrowych ochotnikach w związku z osiągnięciem pełnego efektu farmakodynamicznego. Wyniki przedstawione w raporcie końcowym z badania klinicznego fazy Ib cząsteczki OATD-01 potwierdzają wstępne wnioski i tym samym uzasadniają dalszy rozwój kliniczny OATD-01 w kolejnych badaniach z udziałem pacjentów.

– Decyzję o zakończeniu fazy Ib podjęliśmy po przeprowadzeniu podawania dawek 25 mg i 50 mg w dwóch z pierwotnie trzech zaplanowanych kohort zdrowych ochotników oraz wstępnej analizie danych zaślepionych. Uzyskane wówczas wyniki sugerowały znaczący efekt w postaci zahamowania aktywności chitynolitycznej, która jest biomarkerem potencjalnego działania terapeutycznego kandydata na lek OATD-01. Końcowe analizy z badania fazy Ib potwierdziły bezpieczeństwo testowanych dawek 25 mg i 50 mg oraz osiągnięcie pożądanego efektu farmakodynamicznego. Co niezwykle ważne na tym etapie (zakończone badania fazy I), obserwowany profil bezpieczeństwa oraz profil farmakodynamiczny OATD-01 uzasadniają dalszy rozwój tego kandydata w kolejnych fazach badań klinicznych u chorych na sarkoidozę oraz idiopatyczne włóknienie płuc – mówi dr Rafał Kamiński, Członek Zarządu (Chief Scientific Officer) OncoArendi Therapeutics S.A.

Ponadto we współpracy z amerykańską firmą Certara, wyspecjalizowaną we wspieraniu procesów rozwoju leków z wykorzystaniem nowoczesnych metod farmakologii klinicznej, OncoArendi przeprowadziło wstępne badanie modelowania farmakometrycznego w celu określenia wpływu OATD-01 u zdrowych ochotników na biomarker – aktywność chitynolityczną osocza krwi. Wyniki modelowania jednoznacznie wskazują, że w badanej dawce 25 mg, a nawet w modelowanych niższych dawkach (10 lub 15 mg), można spodziewać się efektu terapeutycznego u chorych na sarkoidozę. Te wnioski będą następnie weryfikowane w badaniu kolejnej fazy u pacjentów z sarkoidozą.

– Dysponujemy już szerokim pakietem danych niezbędnych do kontynuacji dalszych etapów badania związku z udziałem pacjentów. Teraz finalizujemy badania farmakometryczne w celu wyboru optymalnych dawek terapeutycznych oraz przystępujemy do zaprojektowania badania i wyboru

placówek, w których zostanie przeprowadzone badanie kolejnej fazy. Badanie fazy IIa chcemy przeprowadzić na nielicznej grupie pacjentów z rozpoznaniem sarkoidozy, a jego celem będzie ocena bezpieczeństwa i tolerancji, wstępne wykazanie działania terapeutycznego naszego kandydata na lek, a także monitorowanie zmian biomarkerów postępu choroby oraz uzyskanie wstępnych danych o skuteczności klinicznej OATD-01. Mamy zapewnione finansowanie na przeprowadzenie fazy IIa w sarkoidozie. Wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badań klinicznych z OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą zamierzamy złożyć w pierwszym kwartale 2021 roku, a zakończenie pierwszej części badania planujemy na koniec 2021 r. Spodziewamy się, że w pierwszym półroczu 2022 r. będziemy mogli rozpocząć drugą część badania polegającą na dłuższym podawaniu kandydata na lek w kolejnej grupie pacjentów – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

Cząsteczka OATD-01 rozwijana przez OncoArendi Therapeutics ma status leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu zarówno sarkoidozy, jak też idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), przyznane przez amerykańską instytucję rządową FDA (U.S. Food and Drug Administration). OncoArendi Therapeutics jest pierwszą firmą biotechnologiczną w Polsce z dwoma wskazaniami sierocymi przyznanymi przez FDA.

Posiadanie statusu leku sierocego, w przypadku wprowadzenia OATD-01 na rynek amerykański, ułatwia procedurę doradztwa naukowego FDA (tzw. scientific advice) w procesie badań klinicznych oraz może znacząco skrócić kolejne etapy badań. Ponadto wiąże się ze zwolnieniami podatkowymi, uproszczoną i tańszą procedurą oceny i rejestracji leku, a także z wydłużonym okresem objęcia ochroną patentową i dodatkowym siedmioletnim okresem wyłączności na jego sprzedaż.

Część kliniczna badania fazy Ib MAD (ang. multiple ascending dose) OATD-01 była przeprowadzona w wyspecjalizowanym ośrodku badań klinicznych w Niemczech. Był to drugi etap badań po uprzednio zakończonej z sukcesem fazie Ia (ang. single ascending dose, SAD).

W badaniu fazy Ib związek OATD-01 był podawany w dawkach 25 mg i 50 mg, przez 10 dni, 24 zdrowym ochotnikom obu płci w dwóch grupach badanych. W ogólnej ocenie bezpieczeństwa OATD-01 u zdrowych ochotników obu płci wykazano, że badane dawki (25 mg i 50 mg) były dobrze tolerowane. Większość parametrów laboratoryjnych rejestrowanych w trakcie badania mieściła się w normie i nie wykazywała żadnych klinicznie istotnych zmian związanych z czasem lub dawką. Nie wystąpiły także żadne Poważne Działania Niepożądane (ang. Serious Adverse Events, SAE) oraz żadne inne działania niepożądane, które uzasadniałby przerwanie badania lub zmniejszenie dawki.

W grupie otrzymującej dawkę 25 mg OATD-01 nie obserwowano istotnych klinicznie wydłużeń odstępów QTc w zapisach EKG. W grupie otrzymującej dawkę 50 mg, w analizie zapisów EKG zaobserwowano nieistotną statystycznie tendencję do nieznacznego wydłużenia odstępu QTc oraz przejściowe zaburzenia rytmu pracy serca w zapisach EKG Holtera, obserwowane także w innych badaniach u zdrowych ochotników, u których nie stosuje się żadnej farmakoterapii. Dlatego nie można na tym etapie jednoznacznie określić tych obserwacji jako efektu podawanego preparatu. Należy podkreślić, że obserwowane działania niepożądane miały łagodny przebieg i wszystkie ustąpiły przed zakończeniem badania.

Zespół lekarzy nadzorujący badanie uznał, że większość odchyleń od normalnych zakresów nie ma znaczenia klinicznego. W badaniu uzyskano także oczekiwany efekt farmakodynamiczny, czyli zahamowanie aktywności chitynolitycznej po wielokrotnym zastosowaniu OATD-01 w dawkach 25 mg i 50 mg.

OncoArendi zdecydowało o odstąpieniu od dozowania OATD-01 w trzeciej, najwyższej dawce (75 mg), przewidzianej w protokole badania fazy Ib. Decyzja ta jest zgodna z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) w sprawie strategii identyfikacji i ograniczania ryzyka dla uczestników wczesnych faz badań klinicznych, wprowadzonych w życie na początku 2018 r. Wytyczne te wskazują, że dalsze eskalowanie dawki podawanej zdrowym ochotnikom jest niezasadne po osiągnieciu pełnego efektu farmakodynamicznego (ang. target saturation). Ten efekt został w pełni osiągnięty w dawce 50 mg związku OATD-01.

***

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

O sarkoidozie

Sarkoidoza jest chorobą rzadką, istotnie obniżającą standard życia i stanowi globalnie niezaspokojoną potrzebę kliniczną. Dotychczas w leczeniu tej choroby nie został zatwierdzony standard opieki, a leczenie prowadzone jest na zasadzie „off-label”, czyli polega na podawaniu leków we wskazaniach innych niż te, na które zostały one zarejestrowane. W leczeniu sarkoidozy, są to głównie kortykosteroidy i leki immunosupresyjne z istotnymi efektami ubocznymi.

Obecnie na sarkoidozę cierpi ok. 1,3 mln pacjentów na świecie. OATD-01 wykazał skuteczność w zwierzęcym modelu sarkoidozy i jako zatwierdzony lek powinien charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a jego efekt terapeutyczny będzie oparty o nowy mechanizm działania – blokowanie białka CHIT1, które wydaje się odgrywać istotną rolę w patogenezie sarkoidozy.

O idiopatycznym włóknieniu płuc (IPF)

Idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), jest chorobą rzadką. Szacunkowa liczba chorych na IPF na całym świecie różni się znacznie w zależności od źródeł, od mniej niż 200 tysięcy zdiagnozowanych przypadków na 7 głównych rynkach, do nawet 3 mln globalnie. Można założyć, że zapotrzebowanie rynkowe dla nowego leku wynosi około 500 tys. na całym świecie. Po rozpoznaniu chory na IPF przeżywa średnio 3–5 lat. Często u chorych na IPF rozwija się rak płuc. W leczeniu IPF dopuszczone są obecnie 2 leki, które mają poważne ograniczenia w zastosowaniu z uwagi na znaczące efekty uboczne.

Na całym świecie jest obecnie tylko około 20 zarejestrowanych badań klinicznych na idiopatyczne włóknienie płuc. W Polsce jedyną firmą z kandydatem na lek w leczeniu włóknienia płuc u ludzi, który jest w fazie rozwoju klinicznego, jest OncoArendi Therapeutics. Więcej informacji: https://oncoarendi.com/

Twitter: @oncoarendi

Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl