OncoArendi Therapeutics ogłasza wybór swojego pierwszego kandydata klinicznego w terapii astmy

9 października OncoArendi Therapeutics ogłosiło, że wybrało OATD-01 na kandydata klinicznego w terapii astmy. Złożenie dokumentacji rejestracyjnej (Investigational New Drug – IND) do FDA i / lub EMA jest planowane na pierwszą połowę roku 2017.

OATD-01 jest niesterydowym związkiem, małą cząsteczką, która po podaniu doustnym silnie hamuje aktywność enzymu o nazwie kwaśna chitynaza ssaków (ang. acidic mammalian chitinase – AMCase). Zgodnie z najlepszą wiedzą firmy, OATD-01 jest pierwszym w świecie inhibitorem tej chitynazy, który znajduje się w fazie badań przedklinicznych. OATD-01 badany w trzech gatunkach ssaków okazał się mieć doskonałe właściwości farmakokinetyczne po podaniu doustnym, wysoką biodostępność, długi okres półtrwania i wysoką objętość dystrybucji. Dodatkowo OATD-01 jest stabilny metabolicznie, charakteryzuje go umiarkowane wiązanie z białkami osocza i nie wpływa na 13aktywność izoenzymów ludzkiego cytochromu P450. Ogólny profil DMPK dla OATD-01 jest spójny z docelowym podawaniem leku u ludzi w dawkach jednorazowych – raz dziennie doustnie. OATD-01 hamuje zapalenie w dwóch standardowych modelach astmy u zwierząt laboratoryjnych (indukowany albuminą jaja kurzego i roztoczami kurzu domowego), przewyższając swoim działaniem przeciwzapalnym montekulast (Merck: Singular), jedyny rutynowo stosowany obecnie doustny lek na astmę. OATD-01 nie blokuje kanału potasowego (hERG) oraz jest nieaktywny w teście Amesa. Dodatkowo, OATD-01 nie wykazuje aktywności w standardowych testach profilujących potencjalne działania uboczne, tzw. Diversity Profile™ (Eurofins, Cerep), w których badana jest interakcja z 98 enzymami, kanałami jonowymi i receptorami. Wskazuje to na niskie prawdopodobieństwo odziaływań niespecyficznych, co najprawdopodobniej przełoży się na niską toksyczność OATD-01.

Aktualnie rozpoczęto fazę badań przedklinicznych (w standardzie GLP) i opracowanie substancji czynnej w standardzie GMP, co umożliwi rozpoczęcie badań klinicznych (ang. First in Human FIH), planowanych na połowę 2017 r. Równolegle, OncoArendi Therapeutics planuje kontynuację dodatkowych badań profilujących działania terapeutyczne OATD-01 w mysim modelu astmy powikłanej infekcją grzybiczą oraz badania translacyjne z wykorzystaniem ludzkiej tkanki płucnej oraz badania nad identyfikacją biomarkerów. Związki blokujące chitynazy opracowane przez OncoArendi Therapeutics są chronione trzema zgłoszeniami patentowymi na trzy strukturalnie odmienne grupy związków.

OncoArendi Therapeutics koncentruje się na rozwijaniu swoich programów poszukiwania nowych leków w oparciu o badania w obszarze białek z rodziny chitynaz. Obecnie prowadzi trzy odrębne programy badawcze na trzy cele biologiczne w tym obszarze. Potencjalne zastosowania terapeutyczne związków celujących w enzymy i białka chitynazopodobne obejmują szereg chorób stanowiących niezaspokojone potrzeby medyczne, takich jak idiopatyczne włóknienie płuc (ang. IPF), przewlekła obturacyjna choroba płuc (ang. COPD) i nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. IBD) jak również choroby tropikalne i niektóre nowotwory.