Ogłoszenie wyników postępowania nr 9/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa filtrów strzykawkowych PES 0,22 µm i 0,45 µm oraz końcówek do pipet 500-5000 µl przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Sartorius Poland Sp z o.o
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn Wlkp
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.