Ogłoszenie wyników postępowania NR 87/2019–YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 prze okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Część 1: Polygen Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice, całkowita wartość zamówienia netto: 21 697,50 zł
Część 2: Polygen Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice, całkowita wartość zamówienia netto: 5 463,00 zł
Część 3: Bujno Chemicals dr Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa, całkowita wartość zamówienia netto: 1 270,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższym oferentom.