Ogłoszenie wyników postępowania nr 8/2022 – YKL-40/ARG/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash, kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 oraz z aparatami CombiFlash NextGen 300 i 300+ przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 31.12.2023 r.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pakiet 1 Część 1 – Polygen sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 37 848,00 PLN
Pakiet 1 Część 2 – Haas sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 623,70 PLN
Pakiet 1 Część 3 – Haas sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 2 880,40 PLN
Pakiet 1 Część 4 – Cemis-Tech sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 20 140,79 PLN
Pakiet 2 Część 1 – Phenomenex Ltd., całkowita wartość netto zamówienia: 58 240,00 PLN
Pakiet 2 Część 2 – Phenomenex Ltd., całkowita wartość netto zamówienia: 42 490,00 PLN
Pakiet 2 Część 3 – Haas sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 5 433,00 PLN
Pakiet 2 Część 4 – Cemis-Tech sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 15 174,07 PLN

Oferta firmy Cemis-Tech została złożona w walucie USD. Do przeliczenia na PLN zastosowano kurs dolara z dnia 25.05.2022: 1$ = 4,3069 PLN (Tabela nr 100/A/NBP/2022). Oferty niedopuszczone: oferta firmy Haas została odrzucona jako niespełniająca wymagań w Pakiecie 2 Część 1.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższym oferentom.