Ogłoszenie wyników postępowania Nr 8/2017 – IPF/IBD/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Odczynniki do hodowli komórkowych oraz ludzkie komórki nabłonka oskrzeli pobrane od dawcy z astmą na okres 12 miesięcy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

 Celllab Krzysztof Grabowski

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.