Ogłoszenie wyników postępowania NR 75/2019–YKL-40/ARG/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa substratów UbiQ przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

UbiQ Bio BV, Science Park 408, 1098 XH Amsterdam, The Netherlands
całkowita wartość zamówienia: 132 230,50 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.