Ogłoszenie wyników postępowania nr 7/2022–DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wybranych cytokin, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Immuniq Beata Solon-Gogol
ul. Sąsiedzka 1
44-240 Żory

Całkowita wartość netto zamówienia: 57 456,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.