Ogłoszenie wyników postępowania NR 69/2019 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na zbadaniu oddziaływania chitynaz i białek chitynazo-podobnych z różnymi oligosacharydami pod postacią macierzy cukrów. Usługa obejmie każdorazowe badanie wysłanej próbki w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Z Biotech LLC, 12635 E. Montview Blvd, suite 214, Aurora, CO 80045, USA

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.