Ogłoszenie wyników postępowania Nr 67/2018 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo w ramach prowadzonych
projektów przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.