Ogłoszenie wyników postępowania nr 66/2020-ARG

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych jednego drobnocząsteczkowego związku w kierunku bycia substratem dla czterech ludzkich transporterów błonowych: CAT1, ATB0 +, BAT1 i PEPT1.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

BIOIVT
3010 Kenneth Street
Santa Clara, California 95054
United States

Całkowita wartość netto zamówienia: 9 684,00 USD ( 38 307,00 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.