Ogłoszenie wyników postępowania nr 60/2020 – YKL40

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych i translacyjnych, w tym roli białek CHIT3L1 (YKL-40) oraz CHIT1 w chorobach płuc, szczególnie we włóknieniu płuc (m.in. po przebytym COVID-19) oraz efektu leczniczego rozwijanych cząsteczek OAT.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Bart Lambrecht
Eedverbondkaai 260
9000 Gent, Belgia

Całkowita wartość netto zamówienia: 38 400,00 USD (149 475,84 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.