Ogłoszenie wyników postępowania nr 6/2021 – YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia: Hodowla pierwotnych limfocytów CD4 izolowanych z mysiej śledziony i ludzkiej krwi obwodowej w warunkach aktywacji CD3/CD28 oraz ich analiza cytometryczna i analiza wydzielanych białek. Analiza cytometryczna leukocytów z guza i śledziony w modelu rakowym CT26 oraz leukocytów z płuc i śledziony w badaniu przeciwzapalnym w modelu z użyciem HDM (House Dust Mite) i bleomycyny.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

ALAB plus Sp. z o.o.,
ul. Stępińska 22/30,
00-739 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 140 000,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.