Ogłoszenie wyników postępowania nr 6/2019 – IPF/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do oceny proliferacji i cytotoksyczności komórek ssaczych typu ATPlite 1step przez okres 2 lat od podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Promega GmbH
Schildkroetstrasse 15, 68 199 Mannheim
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.