Ogłoszenie wyników postępowania NR 56/2019 – IPF/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Analiza ilościowa związków drobnocząsteczkowych, inhibitorów enzymów, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych, tkankach oraz kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. A. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.