Ogłoszenie wyników postępowania NR 51/2019

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przygotowaniu treści zgłoszenia patentowego i procedowaniu przed właściwymi organami oraz dokonaniu stosownych tłumaczeń na języki urzędowe poszczególnych państw
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Części 1, 2 i 3 – PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.