Ogłoszenie wyników postępowania nr 5/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do badania oddziaływań międzymolekularnych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pro-Environment Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 81 540,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.