Ogłoszenie wyników postępowania nr 47/2020–SARCO

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił dla:

Części 1 – Phenomenex Ltd. Deutshland, całkowita wartość netto zamówienia: 6 060,00 PLN
Części 2 – Waters sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 21 933,00 PLN
Części 3 – Phenomenex Ltd. Deutshland, całkowita wartość netto zamówienia: 9 590,00 PLN
Części 4 – Bujno Chemicals Maciej Synak, całkowita wartość netto zamówienia: 12 888,00 PLN
Części 5 – Sigma-Aldrich sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 5 225,60 PLN
Części 6 – Bujno Chemicals Maciej Synak, całkowita wartość netto zamówienia: 5 670,00 PLN
Części 7 – Anchem Plus Mariusz Malczewski, całkowita wartość netto zamówienia: 6 200,00 PLN
Części 8 – Waters sp. z o.o., całkowita wartość netto zamówienia: 4 896,00 PLN
Części 9 – Phenomenex Ltd. Deutshland, całkowita wartość netto zamówienia: 34 080,00 PLN
Części 10 – Anchem Plus Mariusz Malczewski, całkowita wartość netto zamówienia: 12 000,00 PLN
Części 11 – Phenomenex Ltd. Deutshland, całkowita wartość netto zamówienia: 11 090,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.