Ogłoszenie wyników postępowania nr 42/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 304 832,39 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.