Ogłoszenie wyników postępowania NR 4/2020 – IPF – usługa badawcza (NASH)

Przedmiot zamówienia: Badanie in vivo aktywności terapeutycznej dwóch inhibitorów chitynaz i związku referencyjnego Elafibranoru, w mysim modelu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH, ang. non-alcoholic steatohepatitis)

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Sanyal Biotechnology LLC, 601 Biotech Drive, North Chesterfield Virginia, 23235 USA
Całkowita wartość zamówienia: 69 000,00 USD

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.