Ogłoszenie wyników postępowania nr 35/2020 – SARCO

Przedmiot zamówienia: Pakiet badań in vitro pozwalający na ocenę potencjału OATD-01 dotyczącego interakcji typu lek-lek (ang. Drug-Drug Interaction – DDI)

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Cyprotex Discovery Limited
24 Mereside, Alderley Park
Macclesfield, Cheshire, SK10 4TG
Wielka Brytania

całkowita wartość zamówienia: 162.938,00 EUR netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.