Ogłoszenie wyników postępowania nr 34/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu bezpieczeństwa farmakologicznego (in vitro) związków przez okres 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Eurofins Cerep SA, Le Bois I’Eveque 86600 Celle I’Evescault, France

Całkowita wartość netto zamówienia: 98 115,00 EUR (448 738,76 zł)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.