Ogłoszenie wyników postępowania nr 32/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wybranych odczynników i produktów farmaceutycznych przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Merck Life Science Sp. z o. o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 252 592,05 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.