Ogłoszenie wyników postępowania Nr 31/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w ligninę celulozową, bibuły oraz membranę nitrocelulozową przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty, spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część I: Alfachem Sp. z o.o.o
Część II: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.