Ogłoszenie wyników postępowania nr 30/2023 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części in vivo badania aktywności biologicznej inhibitorów deubikwitynaz w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

całkowita wartość netto zamówienia: 39 562,06 PLN

Wyłoniony Wykonawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.