Ogłoszenie wyników postępowania Nr 30/2021 – ARG

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze i porady eksperckie z zakresu CMC przy przeprowadzaniu rozwoju formulacji i produkcji IMP w jakości GMP na potrzeby badania klinicznego w programie badawczym OATD-02.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

CATO SMS Operating affiliate: Specialized Medical Services-oncology B.V. and its affiliates (“CATO SMS”)
Stationsplein Noord-Oost 438, 1117 CL Schiphol, Holandia

Całkowita wartość netto zamówienia: 78 000,00 EUR (358 449,00 zł)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu Oferentowi.