Ogłoszenie wyników postępowania nr 26/2020 – SARCO

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników specyficznych, do biologii molekularnej oraz substratów do chitynaz przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Część 1:
QIAGEN Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
całkowita wartość zamówienia: 157 344,00 zł netto

Część 2:
Linegal Chemicals Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
całkowita wartość zamówienia: 999,20 zł netto

Część 3:
Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań
całkowita wartość zamówienia: 275 359,50 zł netto

Część 4:
Bio-Techne Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
całkowita wartość zamówienia: 299 480,00 zł netto

Część 5:
Symbios Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 37
83-010 Rotmanka
całkowita wartość zamówienia: 32 771,64 zł netto

Część 6:
Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań
całkowita wartość zamówienia:5 972,94 zł netto

Część 7:
Bioanalytic Maciej Stopa
ul. Piekarnicza 5
80-126 Gdańsk
całkowita wartość zamówienia:43 312,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.