Ogłoszenie wyników postępowania nr 23/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium łódzkiego w gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Hendukol Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 11/13
93-193 Łódź

całkowita wartość netto zamówienia: 19 813,30 zł

Wyłoniony Dostawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.