Ogłoszenie wyników postępowania nr 22/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza dotycząca zbadania aktywności biologicznej inhibitorów deubikwitynaz w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

całkowita wartość netto zamówienia 28.000,00 PLN

Wyłoniony Wykonawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.