Ogłoszenie wyników postępowania NR 22/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w materiały jednorazowe do analiz ekspresji genów w czasie rzeczywistym (qPCR) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Bio-rad Polska Sp z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.