Ogłoszenie wyników postępowania nr 21/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Łodzi oraz chemicznego i biologicznego w Warszawie w materiały BHP dostawa 1 x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pakiet 1. Część 1: APSPEC RYBOWSCY SJ, ul. Mieszka I nr 7, 95-030 Starowa Góra, całkowita wartość netto zamówienia: 9 980,00 zł
Pakiet 1. Część 2: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 18 965,00 zł
Pakiet 1. Część 3: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 4 754,00 zł
Pakiet 1. Część 4: nie rozstrzygnięto, brak ofert
Pakiet 2. Część 1: APSPEC RYBOWSCY SJ, ul. Mieszka I nr 7, 95-030 Starowa Góra, całkowita wartość netto zamówienia: 5 355,00 zł
Pakiet 2. Część 2: APSPEC RYBOWSCY SJ, ul. Mieszka I nr 7, 95-030 Starowa Góra, całkowita wartość netto zamówienia: 780,00 zł
Pakiet 2. Część 3. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, całkowita wartość netto zamówienia: 4 515,00 zł
Pakiet 2. Część 4: APSPEC RYBOWSCY SJ, ul. Mieszka I nr 7, 95-030 Starowa Góra, całkowita wartość netto zamówienia: 9 660,00 zł
Pakiet 2. Część 5: APSPEC RYBOWSCY SJ, ul. Mieszka I nr 7, 95-030 Starowa Góra, całkowita wartość netto zamówienia: 5 540,00 zł

Wyłonieni Dostawcy uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.