Ogłoszenie wyników postępowania nr 20/2022 – YKL-40/DUBs – korekta wyników 03.01.2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu, w gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

PAKIET 1 CZĘŚĆ 1: DRY ICE ZONE Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 78 90-557 Łódź, całkowita wartość netto zamówienia 9 828,00 PLN

PAKIET 1 CZĘŚĆ 2: Air Products Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa, całkowita wartość netto zamówienia 50 671,54 PLN  część nierozstrzygnięta

PAKIET 2 CZĘŚĆ 1: DRY ICE ZONE Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 78 90-557 Łódź, całkowita wartość netto zamówienia 11 232,00 PLN

PAKIET 2 CZĘŚĆ 2: część nierozstrzygnięta, brak ofert spełniających warunki zapytania

Wyłonieni Dostawcy uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.

W dniu 03.01.2023 dokonano korekty wyników dla Pakietu 1 Część 2 w związku z rezygnacją firmy AIR PRODUCTS z podpisania umowy. W związku z brakiem innych ofert Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części.