Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/2022–DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Animalab Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 343,
60-419 Poznań

Cena netto zestawu: 1 194,46 EUR  (5 463,82 PLN), całkowity koszt wykonania zamówienia: 152 430,75 EUR netto (697 263,98 PLN netto). Kurs: Tabela nr 030/A/NBP/2022 z dnia 2022-02-14 (1EUR = 4,5743 PLN).

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.