Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/2019 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium w Warszawie.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Alfachem Sp. z o.o. – części 1, 7 i 9.
– Witko Sp. z o.o. – część 2.
– VWR International Sp. z o.o. – części 3 i 8.
– Hurt-Chem – części 4, 6 i 10.
– Sigma-Aldrich Sp. z o.o. – część 5.
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.