Ogłoszenie wyników postępowania nr 17/2023-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód dostawa 2 x w tygodniu oraz ciekły azot przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pakiet 1 Część 1 – DRY ICE ZONE Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź; całkowita wartość netto zamówienia: 11 232,00 zł
Pakiet 1 Część 2 – część nierozstrzygnięta, brak ofert
Pakiet 2 Część 1 – ICE FACTORY DAMIAN CHĘSZ, ul. Przestrzenna 51, 93-423 Łódź; całkowita wartość netto zamówienia: 10 752,00 zł
Pakiet 2 Część 2 – Medgaz Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 153/1A, 90-302 Łódź; całkowita wartość netto zamówienia: 1 728,00 zł

Wyłonieni Dostawcy uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.