Ogłoszenie wyników postępowania Nr 17/2018 – IBD

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 17/2018 – IBD

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w modelach zwierzęcych astmy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Bart Lambrecht

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej ofert powyższemu wykonawcy